بررسی سازگاری و اثر نوع دانه گرده برخی از ارقام انگور بر درصد تشکیل میوه و ویژگی‌های کمی و کیفی میوه رقم ریش‌باباسفید

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

انگور (Vitis vinifera L.) دارای گل­هایی با توانایی خودباروری و دگرباروری است. البته ممکن است برخی رقم­ ها با هم ناسازگار باشند. بنابراین قبل از برنامه­ریزی برای تولید دورگه­ های مناسب لازم است که مطالعه­ای برای تعیین میزان سازگاری رقم­ ها انجام شود. هدف این پژوهش بررسی سازگاری و اثر نوع دانه گرده رقم­ های بیدانه قرمز، بیدانه سفید و پرلت بر درصد تشکیل میوه و ویژگی­های کمی و کیفی میوه رقم ریش­باباسفید در شرایط تاکستان بود. به این منظور 863 گل در 9 خوشه رقم ریش­ باباسفید پس از اخته شدن با دانه گرده رقم­ های نام­برده به­صورت دستی گرده­ افشانی گردید. این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی (CRC) و با سه تکرار (3 خوشه برای هر نوع دانه گرده) انجام شد. در نهـایت از 94 نتاج به­دست آمـده از تلاقی دانه گرده ارقام بیدانه­ قرمز، بیدانه­ سفید و پرلت با رقم ریـش­ باباسفید به­ترتیب 52، 38 و 4 نتاج حاصل شد. نـتایج بیانگر سازگاری دانه ­های گرده هـر سه رقم با رقم ریش­باباسفید بود، زیرا در هر سه ترکیب میوه حاصل شد. نتایج اولیه نشان داد که سازگاری دانه گرده رقم بیدانه­ سفید با رقم ریش­ باباسفید بیشتر از سایر تلاقی­ ها است با این حال دانه گرده رقم بیدانه­ قـرمز با رقم ریش­ باباسفید با 20% تشکیل بذر نزدیک­ترین مقدار را به شاهد (با مقدار 72/33% تشکیل بذر) داشت. در تلاقی رقم ­های بیـدانه­سفید و پـرلت با ریش­ بـاباسفید به­ترتیب 5/11% و 34/2% بذر تشکیل شد. بررسی صفات وزن خوشه، درشتی حبه و نسبت قند به اسید میوه­ های حاصل از تلاقی، برتری نتاج حاصل از دانه گرده رقم بیدانه ­قرمز را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Compatibility and the Effect of Pollen of Some Grape Cultivars on Fruit set and Quantitative and Qualitative Characters of Fruit, cv. Rish Baba Sefid

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Roostaei 1
  • Mousa Rasouli 2
  • Arash Babaei 3
1 MSc Student, Department of Biology, Faculty of Science, Malayer University, Malayer. Iran
2 Assistant Professor, Depatrment of Horticultural Sciencis and Landscaping, Faculty of Agriculture, Malayer University, Malayer, Iran
3 Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Malayer University, Malayer. Iran
چکیده [English]

Grapes have perfect flowers that are able to be self-one self-pollinated. However, some of the grape cultivars can be incompatible to each other. So, before planning for making suitable hybrids, study of compatibility and incompatibility’s of pollinizers with maternal parents is necessary. Propose of this study is investigation of the compatibility and the effect of pollinizers include ‛Bidaneh Ghermez, ‛Bidaneh Sefidand Perlette on fruit set and quantitative and qualitative characteristics of cultivar Rish Baba Sefid in vineyard conditions. Therefore, pistils of cv. Rish Baba Sefid were emasculated (863 pistils in 9 clusters) and then were pollinated with pollen of Bidaneh Ghermez, Bidaneh Sefidand Perlette. Experiment was carried out based on completely randomized design (CRD). Ultimately of 91 obtained hybrid seed, in each cross with pollinizer cultivars of Bidaneh Ghermez, Bidaneh Sefid and Perlette were 52, 36 and 3, respectively. The results from these crossing showed that compatibility between pollen of cv. Bidaneh Sefid and cv. Rish Baba Sefid were more than other treatments but pollen of cv. Bidaneh Ghermezand cv. Rish Baba Sefid with 20% for seed forming if the this mount were nearest to self-pollinated. Two other treatments Bidaneh Sefidand Perlette with Rish Baba Sefid had 11.5% and 2.34%, seed forming respectively. Study of obtained fruits physical properties like fruit cluster weight, berry size and TSS/TA proved the advantage of pollen of cv. Bidaneh Ghermez hybrids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybridization
  • Pollenizer
  • Yield
  • Emasculation
تاج‌الدین، ب. 1384. بـررسی کیفیت کشمش در بسـته‌بندی­های مختـلف. مجله تحـقیقات مهندسی کشـاورزی، جـلـد6، شـماره 25: 45-63.
حسینی فرهی م. و گودرزی ک. ا. 1387. اثر کلریدکلسیم بر استحکام و ماندگاری پس از برداشت حبه روی خوشه در انگور عسکری. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 12-45 (الف): 183-190.
خاتون عابدی، خ.، دولتی بانه، ح.، جلیلی­مرندی، ر. و زارعی، ر. 1391. بررسی اثر دانه گرده ارقام چهار رقم انگور بر دانه گرده­افشانی و خصوصیات کمی و کیفی انگور قزل­اوزوم دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی.
دژمپور، ج. و گریگوریان، و. 1383. اثرهای نوع دانه گرده روی برخی از ویژگی­های کمی و کیفی میوة زردآلو. مجله علوم و فنون باغبانی ایران، جلد 5، شماره 1: 1-10.
دولتی­بانه، ح. 1391. دست‌یابی به ارقام انگور تجارتی بیدانه از طریق هیبریداسیون درون گونه­ای ارقام انگور دانه­دار و بیدانه. پژوهش‌نامه کشاورزی و منابع طبیعی (ویژه‌نامه انگور)، شماره 14: 71-79.
دولتی بانه، ح. 1392. استفاده از ژرم­پلاسم انگورهای بومی در ایجاد دورگه‌های بیدانه جدید سازگار با شرایط محیطی ایران. دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی.
رسولی، م.، عینی، م. و محمدپرست، ب. 1392. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام انگور استان همدان (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی. دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش. پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر.
رسولی، م.، فتاحی­مقدم، م.، زمانی، ذ.، ایمانی، ع. و عبادی، ع. 1388. بررسی سازگاری و تأثیر دانه گرده­افشانی تکمیلی رقم سوپرنووآ با دانه گرده ارقام مختلف بادام. مجله علوم باغبانی ایران، دوره 40، شماره 4: 61-70.
‌رندی، ر. 1386. میوه­های ریز. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی. 297 صفحه.
روحانی، ایرج، ۱۳۷۶، خرما، مرکز نشر دانشگاهی.292صفحه.
ساریخانی، ح.، عبادی، ع. و زمانی، ذ. ا. 1387. تأثیر والد پدری بر نجات جنین در سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) بیدانه. پژوهش کشاورزی: آب، خاک و گیاه در کشاورزی، جلد هشتم، شماره 2: 93-102.
عبادی، ع.، بی­همتا، م. ر.، فتاحی مقدم، م. ر.، نقوی، م. ر.، آتشکار، د.، ساریخانی، ح.، سلامی، ع. ر.، عرفانی­مقدم، ج.، حدادی­نژاد، م. و کریمی، م. 1388. اصلاح انگور در ایران برای مصارف تازه­خوری و کشمشی. ششمین کنگره علوم باغبانی، دانشگاه گیلان، ص1986-1990.
عبادی، ع.، ساریخانی، ح.، زمانی، ذ. و بابالار، م. 1381. بررسی امکان کاربرد تکنیک نجات جنین در برنامه­های اصلاحی انگور. مجله علوم کشاورزی ایران، 1: 129-135.
عرفانی­مقدم، ج.، عبادی، ع. و فتاحی­مقدم، م. ر. 1387. بررسی امکان تولید نژادگان‌های جدید انگورهای بیدانه از طریق تلاقی­های کنترل شده. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم، شماره 45 (ب): 591-601.
عرفانی­مقدم، ج.، عبادی، ع.، فتاحی­مقدم، م. ر. و حدادیان، م. 1386. معرفی ژنوتیپ­های بیدانه بدست آمده از تلاقی برخی انگورهای بیدانه و دانه­دار. مجله علوم باغبانی، 39 (2): 409-419.
کرمی م. ج. 1388. ارزیابی خصوصیات ارقام انگور آبی استان کردستان. مجله به‌نژادی نهال و بذر. جلد1-25. شماره 1: 1-31
مجد، ا.، صفاری، پ.، جنوبی، پ. و مهرابیان، ص. 1390. بررسی مراحل تکوینی بخش‌های رویشی و زایشی انگور شاهانی. فصلنامه علمی پژوهشی زیست‌شناسی تکوینی، سال سوم، شماره10: 51-61.
Bouquet, A. and Danglot, Y. 1996. Inheritance of heedlessness in grapevine (Vitis vinifera L.). Vitis, 35 (1): 35-42.
Burdon, J., McLeod, D., Lallu, N., Gambel, J., Petley, M. and Gunson, A. 2004. Consumer evaluation of Hayward Kiwifruit of different at harvest dry matter contents. Postharvest Biology and Technology, 34: 245-255.
Dalbo, M. A., Weeden, Ye G. N., Steinkellner, N. F., Sefc, K. M. H. and Reisch, B. I., 2000. A gene controlling sex in grapevines Placed on molecular marker-based genetic map. Genome, 43: 333-340.
Darnay, E. 1954. Meta xenia in grape vine following supplementary pollination (RUSS). Novenytermeles, 3: 56-76.
Dzieciol E. 1954. A study of the phenomenon of Meta xenia in the apples. American Pomological Society, 3: 12-17.
Franklin-Tong, V. E. and Franklin, F. C. 2003. Gametophyte self-incompatibility inhabits pollen tube growth using different mechanisms. Trends in Plant Science, 8: 598-605.
Frey, K. J. 1972. Self and cross-incompatibility systems in plants. Egyptian journal of genetics and cytology, 1: 122-139.
Gardea, A. A., Noriega, J. R., Orozco, J. A., García-Bañuelos, M., Carvajal-Millán, E., Valenzuela-Soto, E. M. and Valenzuela, A. A. 2008. Advanced maturity of ‘Perlette’ table grapes by training systems which increase foliage exposure to sunlight. Revista Fitotecnia Mexicana, 31 (1): 27- 33.
Gray, D. J. and Hanger, L. A. 1993. Effect of ovule maturity on recovery of zygotic embryos and embryogenic cultures from muscadine grape. American Society for Horticultural Science, 28 (3): 227.
Iyer, C. P. A. and Randhawa, G. S. 1964. Investigation on the direct influence of pollen on some fruit set, fruit drop and yield in some lime varieties (Citrus auartifolia Swingle). Alexandria Journal of Agricultural Research, 21: 109-117.
Janick, J. and James, N. Moore. 1996. Fruit breeding, Vol. II: Vine and small crops. John Wiley and Sons, 471p.
Jindal, D. C. and Sharma, S. 1989. Assessment of grape varieties for heedlessness. Agricultural-science Digest- Karnal, 42: 147-152.
Levadox, L. .1952. A provisional study of synonymy in grape varieties.  Institute National Rech Agron. pp. 12.
Mabberley, D. J. 1999. Vitis × alexanderi Prince ex Jacques (Vitaceae), the first ‘American Hybrid’ grapes. Telopea, 8 (3): 377-379.
Mullins, M. G., Bouquet, A. and Williams, L. E. 1992. Biology of the grapevine. Cambridge University Press publisher. First edition. [anline available] http://www.amazon.com/Biology-Grapevine-The-Horticultural-Crops.
Nebel, B. R. 1930. Xenia and met xenia in apples. New York State Agricultural Experiment Station Technology, 170.
Samaan, L. G., Taha, M. W., Hassan, A. H. and El-Boraey, M. S. 1981. Pollination and serological studies on Egyptian grapes. Vitis, 20: 293-301.
Sharples, G. C., Todd, F. E., McGrecor, S. E. and Mitne, R. L. 1965. The importance of insects in the pollination and fertilization of the cardinal grape. American Society for Horticultural Science. 86: 321-325.
Socias I Company, R., Kester, D. E. and Bradley, M. V. 1976. Effects of temperature and genotype on pollen tube growth of some self-incompatible and self-compatible almond cultivars. American Society for Horticultural Science, 101: 490-493.
Stout, A. B. 1936. Heedlessness in grape. New York State Agriculture. Agricultural Experiment Station (Geneva) Technological Bull, 238: 1-68.
Swingle. W. T. 1928. Meta xenia in the date palm possibly a hormone action by the embryo or endosperm. Journal of Heredity 19: 257-265.
Uppal, D. K. and Mukhgrjee, S. M. 1968. Effect of supplementary pollination in grapes (Vitis vinifera L.), Vitis, 7: 1-5.
Wetss, D. P. de 1976. Eritag bei der sorte rosenmuskateller, ein befruchtungsproblem. Obstbau Weinbau, 12 (3): 85-8.