تأثیر کاربرد پس از برداشت محلول‌های مختلف کلسیم بر کیفیت میوه سیب فوجی طی انبارمانی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

3 استاد میوهکاری، دانشگاه آیداهو، آمریکا

4 استاد گروه زراعت و اصلاح نبات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

طی سال‌های اخیر، سیب فوجی در کشور مورد‌توجه واقع شده است، اما تولید این رقم با مشکلاتی از‌جمله بروز پوسیدگی و عارضه قهوه‌ای شدن درونی طی انبارداری طولانی‌مدت همراه است.در این مطالعه، اثر غوطه‌وری میوه سیب رقم فوجی در مرحله پس از برداشت در دو ترکیب آلی کلسیمی کلسی کت و فولی کل با کلریدکلسیم مقایسه شد. تیمارها به‌صورت غوطه‌ورسازی و به‌مدت یک دقیقه اعمال شدند. براساس نتایج، بعد از سه و شش ماه انبارداری، میوه‌های تیمار شده با هر سه نوع محلول دارای مقدار کلسیم بیشتری نسبت به شاهد بودند. مقدار اسیدیته و سفتی بافت میوه‌ها طی انبارداری کاهش یافت، ولی این کاهش در میوه‌های تیمار شده با کلریدکلسیم و فولی کل نسبت به میوه‌های شاهد و میوه‌های تیمار شده با کلسی کت کمتر بود. میوه‌های غوطه‌ور شده در هر سه محلول دارای کلسیم نسبت به شاهد اتیلن کمتری تولید کردند. مقدار فنل کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گوشت نمونه‌ها به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر تیمارهای حاوی کلسیم قرار گرفتند. بیش‌ترین مقدار فنل کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در میوه‌های تیمار شده با کلریدکلسیم وجود داشت. تفاوت معنی‌داری بین میوه‌های تیمار شده از نظر بروز عارضه‌های انباری مشاهده شد، به‌طوری‌که میوه‌های تیمار شده با فولی کل پوسیدگی و قهوه‌ای شدن درونی کمتری نشان دادند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Postharvest Application of Different Calcium Solutions on Fuji Apple Fruit Quality During Cold Storage

نویسندگان [English]

  • Ensiyeh Ghorbani 1
  • Davood Bakhshi 2
  • Esmail Fallahi 3
  • Babak Rabiei 4
1 PhD Student, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht
2 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht
3 Professor, Research and Extension Center, University of Idaho, USA
4 Professor, Department of Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht
چکیده [English]

Recently, Fuji apple has been considered in Iran, however its production comes with problems such as decay and internal browning incidence during long-term storage. In this study, one minute postharvest dipping of two organic calcium compounds including Calcicat and Folical was compared with calcium chloride on Fuji apple in and the friut quality was investigated. According to the results, after three and six months storage, the fruits treated with tree types of calcium solutions had higher calcium content than the control. Acidity content and tissue firmness of fruits reduced during storage, but this reduction in fruits treated with CaCl2 and Folical was lower than the control and fruits treated with Calcicat. The immersed fruits in different calcium solutions produced lower ethylene. Flesh phenolics and antioxidant activity of samples were affected by calcium treatments significantly. The highest phenolics and antioxidant activity were found in fruits treated with CaCl2. Significant variation was observed among fruits treated with different calcium compounds regarding storage disorders incidence, so that fruits treated with Folical showed lower decay and internal browning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tissue firmness
  • Antioxidant activity
  • Total phenolic content
  • Ethylene
  • Internal browning
اردلان، م. م. و ثواقبی فیروزآبادی، غ. 1388. تغذیه درختان میوه (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، 260 صفحه.
حسینی فرهی، م.، ابوطالبی، ع. و پناهی کردلاغری، خ. 1387. بررسی تغییرات سفتی بافت میوه سیب رد و گلدن دلیشز پس از برداشت با توجه به نوع پایه، رقم و تیمار کلریدکلسیم. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، 78: 79-74.
حمزه­زاد، خ.، ربیعی، و.، ناصری، ل. و همتی، س. 1388. اثرات پرتوتابی UV-C و کلریدکلسیم بر کیفیت و عمر انباری میوه هلو رقم زعفرانی. مجله علوم باغبانی ایران، 40 (4): 59-53.
سیاری، م. و راحمی، م. 1381. نقش گرمادهی، کلریدکلسیم و پرمنگنات پتاسیم بر عمر انباری و سفتی گوشت میوه سیب گلدن دلیشس. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 6 (4): 76-67.
صالحی، م.، ابوطالبی، ع. و محمدی جهرمی، س. ع. 1391. بررسی ترکیبات مختلف کلسیمی و غلظت آن­ها بر خصوصیات میوه سیب رقم رد دلیشز در زمان برداشت و پس از برداشت. اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم.
Argenta, L., Fan, X. and Mattheis, J. 2001. Development of internal browning in Fuji apples during storage. Washington Tree Fruit Postharvest Conference.
Beavers, W. B., Sams, C. E., Conway, W. S. and Brown, G. A. 1994. Calcium source affects calcium content, firmness, and degree of injury apples during storage. HortScience, 29 (12): 1520-1523.
Benavides, A., Recasens, I., Casero, T. and Puy, J. 2001. Chemometric analyses of Golden Smoothee apples treated with two preharvest calcium spray strategies in the growing season. Journal of the Science of Food and Agriculture, 81: 943-952.
 Benavides, A, Recasens, I., Casero, T., Soria, Y. and Puy, J. 2002. Multivariate analysis of quality and mineral parameters on Golden Smoothee apples treated before harvest with calcium and stored in controlled atmosphere. Food Science and Technology International, 1 (8): 139-145.
Burg, S. P. and Burg, E. A. 1962. Role of ethylene in fruit ripening. Plant Physiology, 37: 179-189.
Casero, T., Benavides, A., Puy, J. and Recasens, I. 2004. Relationships between leaf and fruit nutrients and fruit quality attributes in Golden Smotthee apples using multivariate regression techniques. Journal of Plant Nutrition, 27: 313-324.
Conway, W. S. and Sams, C. E. 1984. Possible mechanisms by which postharvest calcium treatment reduces decay in apples. Phytopathology, 74: 208-210.
Conway, W. S., Sams, C. E. and Hickey, K. D. 2002. Pre- and postharvest calcium treatment of apple fruit and its effect on quality. Acta Horticulturae, 594: 413-419.
Domagała-Świątkiewicz, I. and Błaszczyk, J. 2009. Effect of calcium nitrate spraying on mineral contents and storability of Elise apples. Polish Journal of Environmental Studies, 18 (5): 971-976.
Dris, R. and Niskanen, R. 1999. Calcium chloride sprays decrease physiological disorders following long-term cold storage of apple. Plant Foods for Human Nutrition, 54: 159-171.
Ernani, P. R., Dias, J., Do Amarante, C. V. T., Ribeiro, D. C. and Rogeri, D. 2008. Preharvest calcium sprays were not always needed to improve fruit quality of Gala apples in Brazil. Revista Brasilian de Fruticalture, 30 (4): 892-896.
Fallahi, E., Righetti, T. L. and Wernz, J. G. 1987. Effects of dip and vacuum infiltration of various inorganic chemicals on postharvest quality of apple. Communication in Soil Science and Plant Analysis, 18 (9): 1017-1029.
Fallahi, E., Conway, W. S., Hickey, K. D. and Sams, C. E. 1997. The role of calcium and nitrogen in postharvest quality and disease resistance of apples. HortScience, 32 (5): 831-835.
Hussain, P. R., Dar, M. A., Meena, R. S., Mir, M. A., Shafi, F. and Wani, A. M. 2008. Changes in quality of apple (Malus domestica) cultivars due to gamma irradiation and storage conditions. Journal of Food Science and Technology, 45 (1): 44-449.
Kawai, T., Hikawa, M. and Ono, Y. 1995. Effects of calcium-sulfate and sublimed sulfur on incidence of internal browning in roots of Japanase radish. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science, 64: 79-84.
Lanauskas, J. and Kviklienė, N. 2006. Effect of calcium foliar application on some fruit quality characteristics of Sinap Orlovskij apple. Agronomy Research, 4 (1): 31-36.
Neilsen, G., Neilsen, D., Dong, Sh., Toivonen, P. and Peryea, F. 2005. Application of CaCl2 sprays earlier in the season may reduce bitter pit incidence in Braeburn apple. HortScience, 40 (6): 1850-1853.
Poovaiah, B. W. 1988. The molecular and cellular aspects of calcium action. HortScience, 23: 267-271.
Ruiz, J. M., Rivero, R. M., Lopez-Cantarero, I. and Romero, L. 2003. Role of Ca2+ in the metabolism of phenolic compounds in tobacco leaves (Nicotiana tabacum L.). Plant Growth Regulation, 41: 173-177.
Saftner, R. A., Conway, W. S. and Sams, C. E. 1999. Postharvest calcium infiltration alone and combined with surface coating treatment influence volatile levels, respiration, ethylene production, and internal atmospheres of Golden Delicious apples. Journal of the American Society for Horticaltural Science, 124: 553-558.
Scott, K. J. and Wills, R. B. H. 1979. Effects of vacuum and pressure infiltration of calcium chloride and storage temperature on the incidence of bitter pit and low temperature breakdown of apples. Australian Journal of Agricultural Research, 30: 917-928.
Shirzadeh, E., Rabiei, V. and Sharafi, Y. 2011. Effect of calcium chloride (CaCl2) on postharvest quality of apple fruits. African Journal of Agricaltural Research 6 (22): 5139-5143.
Soderhall, I. 1995. Propierties of carrot polyphenol oxidase. Phytochemistry, 39: 33-38.
Tabatabaei, S. J. and Malakouti, M. J. 1998. The effect of calcium on fruit firmness and quality in Red Delicious apple. Soil and Water Journal, 12 (1): 43-49.
Thypyapong, P., Hunt, M. D. and Steffens, J. C. 1995. Systemic wound induction of potato (Solanum tuberosum) polyphenol oxidase. Phytochemistry, 40: 673-676.
Vaz, R. L. and Richardson, D. G. 1984. Effect of calcium on respiration rate, ethylene production and occurrence of cork spot in Anjou pears (Pyrus communis L.). Acta Horticalturae, 157: 227-236.
Waling, I., Van Vark, W., Houba, V. and JJ, V. d. l. 1989. Soil and plant analysis, a series of syllabi. Part 7, plant analysis procedure. Wageningen Agriculture University.
Watkinz, C. B., Erkan, M., Nock, J. F., Inugerman, K. A., Beaudry, R. M. and Moran, R. E. 2005. Harvest date effects on maturity, quality, and storage disorders of Honeycrisp apples. HortScience, 40 (1): 164-169.
Yuri, J., Retamales, J., Moggia, C. and Vásquez, J. 2002. Bitter pit control in apples cv. Braeburn through foliar sprays of different calcium sources. Acta Horticalturae, 594: 453-460.