اثر سلنیم بر فعالیت آنتی‏اکسیدانی، میزان فنول و رنگیزه‏های فتوسنتزی میوه فلفل تند (Capsicum annum) در سیستم کشت بدون خاک

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صدرا، شیراز

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صدرا، شیراز

3 استادیار گروه ژنتیک و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صدرا، شیراز

چکیده

سلنیم عنصری سودمند و دارای خواص آنتی‌اکسیدانی است که در غلظت‌های کم باعث بهبود رشد و در غلظت بالا باعث سمیت در گیاهان می‏گردد، بنابراین تعیین غلظت مناسب سلنیم در گیاهان مختلف ضروری می‏باشد. به‌منظور بررسی اثر غلظت‏های مختلف سلنیم بر شاخص‏های رشد، فعالیت آنزیم‏های آنتی‌اکسیدان و محتوای فنول کل در گیاه فلفل تند رقم (Capsicum frutescence) آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط کشت هیدروپونیک انجام پذیرفت. تیمارها شامل غلظت‏های مختلف سلنیم (صفر به‌عنوان شاهد، 3، 5، 7 و 10 میکرومولار) بودند. نتایج نشان داد که سلنیم در غلظت 3 میکرومولار باعث افزایش طول ساقه و وزن تر و خشک ریشه و شاخساره گردید. بیش‌ترین طول ریشه نیز در گیاهان تیمار شده با 7 میکرومولار سلنیم مشاهده شد. فعالیت آنتی‌اکسیدانی با افزایش غلظت سلنیم افزایش یافت و در تیمار 10 میکرومولار سلنیم به بیش‌ترین میزان رسید. میزان فعالیت آنزیم‏های آنتی‌اکسیدانی از قبیل کاتالاز و پراکسیداز در غلظت 7 میکرومولار سلنیم به‌طور قابل ملاحظه‏ای افزایش یافت. فنول کل تا غلظت 5 میکرومولار سلنیم افزایش یافت و پس از آن در غلظت‏های 7 و 10 میکرومولار نسبت به غلظت 5 میکرومولار کاهش پیدا کرد. میزان پرولین گیاه در تیمار 10 میکرومولار سلنیم نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی‏داری یافت. به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که کاربرد سلنیم باعث بهبود رشد گیاه فلفل و افزایش میزان فنول و خاصیت آنتی‌اکسیدانی آن شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Selenium on some Morphological and Physiological Properties of Hot Pepper (Capsicum annum) Grown in Hydroponic Culture

نویسندگان [English]

  • Lila Shekari 1
  • Maryam Mozafarian 1
  • Mohamad Mojtaba Kamelmanesh 2
  • Farshad Sadeghi 3
1 Former MSc Student, Department of Horticulture Sciences, Shiraz Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Sadra Branch, Shiraz
2 Assistant Professor, Department of Horticulture Sciences, Shiraz Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Sadra Branch, Shiraz
3 Assistant Professor, Department of Genetics and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Sadra Branch, Shiraz
چکیده [English]

Selenium is a beneficial element with antioxidant characteristics that can improve plant growth and increase plant resistance to environmental stress. In order to study the effect of different concentrations of selenium on growth parameters, antioxidant enzyme activities, antioxidant properties and total phenol of hot pepper cv. Suryankhi Cluster in a hydroponic culture, this experiment was carried out in a completely randomized design with three replications the treatments were consisted of five Se concentrations (0 as control, 3, 5, 7 and 10 µM). The results showed that Se application at the rate of 3 µM increased growth traits such as stem length, shoot and root fresh and dry weight. The highest root length was also observed in plants treated with 7 µM Se. The activity of antioxidant enzymes such as Catalase and Peroxidase markedly increased at 7 µM Se. Antioxidant activity increased with increasing Se concentration, showing the highest activity at 10 µM Se. Total phenol increased by application of 3 and 5 µM Se and then decreased at 7 and 10 µM compared to 5 µM Se. Proline content significantly increased at 10 µM compared to the control. In general, it can be concluded that selenium application may improve plant growth and increase phenolic content and antioxidant activity of hot pepper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peroxidase
  • Proline
  • Catalase
  • Hyroponic
 خوشگفتارمنش، ا. ح. 1389. مباحث پیشرفته در تغذیه گیاه. اصفهان، مرکز نشر دانشگاهی اصفهان.376 صفحه.
Abi, H. 1984. Catalase in vitro. Method of Enzymology, 105: 121-126.
Akbulut, M. and Cakir, S. 2010. The effects of se phytotoxicity on the antioxidant systems of leaf tissues in barley (Hordeum vulgare L.) seedling. Plant Physiology and Biochemistry, 48: 160-166.
Akladious, S. A. 2012. Influence of different soaking times with selenium on growth, metabolic activities of wheat seedlings under low temperature stress. African Journal of Biotechnology, 11 (82): 14792-14804.
Arvy, M. P., Thiersault, M. and Doireau, M. 1995. Relationship between selenium, micronutrients, carbohydrates, and alkaloid accumulation in Catharanthus roseous cells. Journal of Plant Nutrition, 18: 1535-1546.
Bates, L. S., Waldren, R. P. and Teare, L. D. 1973. Rapid determination of free proline for water-stress studies. Plant and Soil, 39: 205-207.
Chandlee, J. M. and Scandalios, J. G. 1984. Analysis of variants affecting the catalase development program in Maize scutellum Theor. Journal of Applied Genetics, 69: 71-77.
Dajanaguiraman, M., Durga Devi, D., Shanker, A. K., Annie Sheeba, J. and Bangarusamy, U. 2005. Selenium an antioxidative protectant in soybean during senescence. Plant and Soil, 272: 77-86.
Geoffroy, L., Gilbin Simona, R., Floriani, M., Adam, H., Pradines, C., Cournac, L. and Garnier-Laplace, J. 2007. Effect of selenate on growth and photosynthesis of Chlamydomonas reinhardtii. Aquatic Toxicology, 83: 149-158.
Graham, H. L., Lewis, J., Lormer, M. F. and Holloway, R. E. 2004. High- Selenium wheat: agronomic biofortification strategies to prove human nutrition. Journal of Food Agriculture and Environment, 2 (1): 171-178.
Hajiboland, R. and Keivanfar, N. 2012. Selenium supplementation stimulates vegetative and reproductive growth in canola (Brassica napus L.) plants. Acta Agriculturae Slovenica, 99 (1): 13-19.
Hasanuzzaman, M., Anwar Hossain, M. and Masayuki, F. 2011. Selenium-induced up regulation of the antioxidant defense and methylglyoxal detoxification system reduces salinity-induced damage in rapeseed seedlings. Biological Trace Element Research, 143: 1704-1721.
Hasanuzzaman, M., Anwar Hossain, M. and Masyuki F. 2012. Selenium in higher plants: physiological role, antioxidant metabolism and abiotic stress tolerance. Journal of Plant Sciences, 5 (4): 354-375.
Hanson, B., lindblom, S. D., Leoffler, M. L. and Smits, E. A. 2004. Selenium protects plants from phloem feeding aphids due to both deterrence and toxicity. Journal of Environmental Research, 30: 167-172.
Han-Wens, S., Jing, H., Shu-Xuan, L. and Wei-Jun, K. 2010. Protective role of selenium on garlic growth under cadmium stress. Commun. Soil Science and Plant Analysis, 41: 1195-1204.
Hawrylak-Noawk, B. 2008. Enhanced selenium content in sweet basil (Ocimum basilicum) by foliar fertilization. Vegetable Crops Research Bulletin, 69: 63-72.
Hawrylak-Nowak, B. 2009. Beneficial effects of exogenous selenium in cucumber seedlings subjected to salt stress. Biological Trace Element Research, 132: 259-269.
Helal, R. M. and Abd El Fatah, M. A. 2010. Protective role of selenium on development and physiological responses of Vicia faba. ]nternational Association for Vegetation Science, 16 (2): 174-183. 
Lyons, G. H., Genc, Y., Soole, K., Stangoulis, J. C. R., Liu, F. and Graham, R. D. 2008. Selenium increases seed production in Brassica. Plant and Soil, 10.1007/s 11104-008-9818.
Madaan, N. and Mudgal, V. 2011. Phytotoxic effect of selenium on the accessions of wheat and safflower. Research Journal of Environmental Sciences, 5: 82-87.
Miliauskas, G., Venskutonis, P. R. and. Van Beek, T. A. 2004. Screening of radical scavenging activity of some medicinal and aromatic plant extracts. Food Chemistry, 85: 231-237.
Nowak, J., Kaklewski, K. and Ligocki, M. 2004.  Influence of selenium on oxidoreductive enzymes activity in soil and in plants. Soil Biology and Biochemistry, 36: 1553-1558.
Raven, J. A. 2003. Cycling silicon: the role of accumulation in plants. New Phytologist Journal, 158: 419-30.
Saffaryazdi, A., Lahouti, M., Ganjeali, A. and Bayat, H. 2012. Impact of selenium supplementation on growth and selenium accumulation on spinach (Spinacia oleraceae L.) plants. Notulae Scientia Biologicae, 4 (4): 95-100.
Sally, A. M. and Mervet, E. S. 2011. Some antioxidants application in relation to lettuce growth, chemical constituents and yield. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5 (6): 127-135.
Seppänen, M., Turakainen, M. and Hartikainen, H. 2003. Selenium effects on oxidative stress in potato. Plant Science, 165: 311-319.
Simojoki, A. T., Xue, K., Lukkari, A., Pennen, R. and Hartikainen, H. 2003. Allocation of added selenium in lettuce and its impact on roots. Journal of the Science of Food and Agriculture, 12: 155-164.
Soleimanzadeh, H. 2012. Response of sunflower (Helianthus annuus L.) to selenium application under water stress. World Applied Sciences Journal, 17 (9): 1115-1119.
Timothy, P. 2001. Glutation-related enzymes and selenium status: implications for oxidative stress. Biochemical Pharmacology, 62: 237-281.
Turło, J., Gutkowska, B. and Herold, F. 2010. Effect of selenium enrichment on antioxidant activities and chemical composition of Lentinula edodes (Berk.) Pegl. mycelial extracts. Food and Chemical Toxicology, 48: 1085-1091.
Xue, T., Hartikainen, H. and Piironen, V. 2001. Antioxidative and growth-promoting effect of selenium on senescing lettuce. Plant and Soil, 237: 55-61.
Zbates, L. S., Waldren, R. P. and Teare, L. D. 1973. Rapid determination of free proline for water-stress studies. Plant and Soil, 39: 205-207.