اثر محلول‌پاشی روغن‌سویا و نفتالن‌استیک‌اسید بر رشد رویشی و برخی از صفات کمی و کیفی میوه انگور رقم فخری

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

2 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

3 استادیار گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر

چکیده

این پژوهش در سال 1390 با هدف بررسی اثر تأخیر در بازشدن جوانه‌ها بر رشد و برخی ویژگی‌های میوه انگور رقم فخری، به‌صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با تیمارهای تاریخ محلول‌پاشی (اسفند و فروردین) و نوع و غلظت ترکیب‌های شیمیایی شاهد (آب‌ مقطر)، نفتالن‌استیک‌اسید 1000 و 2000 میلی‌گرم در لیتر، روغن‌سویا پنج و 10 درصد، ترکیب روغن‌سویا 10 درصد و نفتالن‌استیک‌اسید 100 میلی‌گرم در لیتر و ترکیب روغن‌سویا پنج درصد و نفتالن‌استیک‌اسید 200 میلی‌گرم در لیتر انجام شد. تیمار روغن‌سویا 10 درصد به تنهایی و یا در ترکیب با 100 میلی‌گرم در لیتر نفتالن‌استیک‌اسید باعث کاهش معنی‌دار طول و قطر شاخه‌ها و افزایش درصد جوانه‌های مرده نسبت به تیمارهای شاهد و اکسین 1000 و 2000 میلی‌گرم در لیتر شد. بیشترین درصد تشکیل میوه، تعداد و وزن خوشه‌ها در تیمار شاهد و کمترین آن‌ها با روغن‌سویا 10 درصد به تنهایی و یا در ترکیب با نفتالن‌استیک‌اسید 100 میلی‌گرم در لیتر به‌دست آمد که البته درشت‌ترین حبه‌ها نیز پس از کاربرد همین دو تیمار مشاهده شد. محلول‌پاشی اسفند ماه اثرات معنی‌داری بر کاهش تعداد خوشه و وزن حبه نسبت به فروردین ماه داشت، اما زمان محلول‌پاشی به جز مواد جامد محلول میوه، اثر معنی‌داری بر کیفیت میوه نداشت. تیمار روغن‌سویا 10 درصد به تنهایی و یا همراه با اکسین ضمن تأخیر طولانی در باز شدن جوانه‌ها، باعث کاهش معنی‌دار خصوصیات کیفی میوه‌ها در مقایسه با شاهد شد، که البته می‌توان با تأخیر در برداشت محصول، به افزایش کیفیت این میوه‌ها کمک نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Soybean Oil and NAA Spraying on Vegatative Growth and some Quantitative and Qualitative Traits of Grape cv. Fakhri

نویسندگان [English]

  • Shima Chayani 1
  • Ahmad Ershadi 2
  • Hassan Sarikhani 2
  • Rouhollah Karimi 3
1 MSc Graduated, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 Associate Professors, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
3 Assistant Professor, Department of Landscape Engineering, Faculty of Agriculture, University of Malayer, Malayer
چکیده [English]

This research was carried out in 2011 to evaluate the effect of blooming delay on growth and qualitative and quantitative traits in grapes cultivar Fakhri through a factorial experiment based on a randomized complete block design using soybean oil and Naphthalene acetic acid spraying. Treatments were time of spraying (March and April) and type and concentration of chemical compounds including distilled water (control), NAA at 100 and 200 mg/l, soybean oil at 5% and 10%, 100 mg/l NAA+ 10% soybean oil and 200 mg/l NAA +5% soybean oil. Soybean oil at 10% concentration, alone or in combination with NAA 100 mg/l, reduced branch length and diameter and decreased percentage of dead buds, compared to the control and auxin treatments. The highest and the lowest percentage of fruit set, number and weight of clusters were obtained from the control and 10% soybean oil alone or in combination with NAA, respectively. The application of 10% soybean oil resulted in larger berry size as well. Spraying vines in March was more effective in reducing number of clusters and berry weight, compared to the application of chemicals in April. However, fruit quality, except for soluble solid content, was not influenced by time of spraying. Delaying bud break for a relatively long period, through the application of soybean oil at 10% concentration, alone or in combination with NAA 100 mg/l, significantly reduced fruit quality to some extent which may be improved by delay in harvesting time. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blooming delay
  • Dead buds
  • Fruit quality
  • Number of cluster
چایانی، ش.، ارشادی، ا. و ساری‌خانی، ح. 1391. اثر روغن‌سویا و نفتالن‌استیک‌اسید بر تأخیر در باز شدن جوانه‌های انگور رقم فخری. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا. 122 صفحه.
علیزاده، ف.، گرگوریان، و. و ولیزاده، م. 1379. بررسی اثرهای مقادیر مختلف روغن‌سویا بر زمان گل‌دهی زردآلو. مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 1 (3 و 4): 64-55.
Ayala-Zavala, J. F., Wang, S. H. Y., Wang, C. Y. and Gonzalez-Aguilar, G. A. 2007. High oxygen treatment increases antioxidant capacity and postharvest life of strawberry fruit. Food Technology and Biotechnology, 452: 166-173.
Call, R. E. and Seeley, S. D. 1989. Flower bud coatings of spray oils delay dehardening and bloom in peach trees. Horticultural Science, 24: 914-915.
Creasy, G. L. and Creasy, L. L. 2009. Grapes. CABI Publishing. pp. 295.
Dami, I. 2007. Understanding and preventing freeze damage in vineyards. Workshop Proceedings. University of Missouri Extension. p. 89-91
Dami, I. and Beam, B. A. 2004. Response of grapevines to soybean oil application. American Journal of Enology and Viticulture, 55 (3): 269-275.
Dennis, E., Deyton, D., Carl, D. and Sams, C. E. 2003. Evaluation of wintertime sprays of soybean oil to delay flower bud phenology and thin fruit of rabbiteye and southern highbush blueberries. Plant Science, 32 (2): 1-4.
Deyton, D. E. and Sams, C. E. 1996. Applying soybean oil to dormant peach trees alters internal atmosphere, reduces respiration, delays bloom, and thins flower buds. Journal of American Society Horticultural Science, 121: 96-100.
Deyton, D., Sams, C. E., Ballington, J. and Cummins, C. 2005. Bloom delay and fruit thinning of blueberry with soybean oil. Horticultural Science, 40 (4): 1057 (Abstract).
Deyton, D., Moran, R., Sams, C. and Cummins, J. 1992. Application of dormant oil to peach trees modifies bud-twig internal atmosphere. Horticultural Science, 27 (2): 1304-1305.
Dimitrios, P. N., Tzanetos, I. C., Georgia, P. N. and Nikos, P. 2008. A poratable sensor for the rapid detection of naphthalene acetic acid in fruits and vegetables using stabilized in air lipid films with incorporated auxin-binding protein receptor. Talanta, 77: 786-792.
Hellman, E., Shelby, S. and Lowey, C. 2006. Exogenously applied abscisic acid did not consistently delay budburst of deacclimating grapevines. Journal of the American Pomological Society, 60 (4): 178-186.
Moran, R. E., Deyton, D. E., Sams, C. E. and Cummins, J. C. 2000. Applying soybean oil to dormant peach trees thins flower buds. HortScience, 35 (4): 615-619.
Myers, R., Deyton, D. and Sams, E. C. 1996. Applying soybean oil to dormant peach trees alters internal atmosphere, reduces respiration, delays bloom, and thins flower buds. Journal of the American Society for Horticultral Science, 121 (1): 96-100.
Nemani, R. R., Whith, M. A., Cayan, D. R., Jones, G. V., Running, S. W. and Coughlan, J. C. 2001. Asymmetric climatic warming improves California vintages. Climate Research, 19 (1): 25-34.
Northover, J. and Timmer, L. W. 2002. Control of plant diseases with petroleum and plant-derived oils. In Spray Oils Beyond University of Western Sydney Press, P. 512-526.
Patterson, W. and Howell, D. 1995. Effect of fall-applied plant growth regulating compounds on bud break of Concord and Riesling. American Journal of Enology and Viticulture, 46 (3): 414-420.
Probsting, E. L. and Mills, H. H. 1985. Cold resistance in peach, apricot, and cherry as influenced by soil applied paclobutrazol. HortScience, 20: 88-90.
Qrunfleh, I. M. 2010. Delaying Bud Break in Edelweiss Grapevines to Avoid Spring Frost Injury by NAA and Vegetable Oil Applications. Ph.D. Thesis. University of Nebraska-Lincoln .pp. 108.
Reighard, G. 2008. Manipulating flower bud density and bloom in peach. Acta Horticulturae, 727: 345-351.
Singleton, V. L. and Rossi, J. A. 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. American Journal of Enology and Viticulture, 16: 144-158.
Stansly, P. A., Liu, T. X. and Schuster, D. J. 2002. Effects of horticultural mineral oils on a polyphagous whitefly, its plant hosts and its natural enemies. In Spray Oils Beyond. University of Western Sydney Press, p. 120-133.
Takeda, F., Drane, V. and Saunders, M. 1982. Inhibiting sprouting in muscadine grapes. Proceeding of Florida State Horticulture Society, 95: 127-128.
Zabadal, T., Dami, I., Goffinet, M., Martinson, T. and Chien, M. 2007. Winter injury to grapevines and methods of protection. Michigan State University Extension Bulletin, 29: 30-35.