تأثیر کلریدکلسیم و اسانس‌های مورخوش،‌ مریم گلی و گل راعی بر کنترل کپک خاکستری توت‌فرنگی (Fragaria ananasa)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

2 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

3 استادیار بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ استان فارس، زرقان، ایران

چکیده

این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. اسانس گیاهان مریم‌گلی، گل راعی و مورخوش، در دو سطح 250 و 500 میکرولیتر در لیتر و کلرید‌کلسیم (2 و 4 درصد) روی میوه‌های توت‌فرنگی رقم گاویوتا که در اسپور قارچ بوتریتیس سینرا غوطه‌ور شده بودند استفاده شد و سپس در دمای 1±4 درجه سانتی‌گراد و به‌مدت 16 روز نگهداری شدند. درصد پوسیدگی، pH، درصد کاهش وزن، درصد مواد جامد محلول، اسیدیته کل (میلی‌گرم در 100 میلی‌لیتر)، سفتی بافت، رنگ و تغییرات ویتامین ث اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که اسانس‌ها و کلرید‌کلسیم اثر معنی‌داری بر پوسیدگی میوه داشتند. پوسیدگی در میوه‌های تیمار شده به‌جز مریم‌گلی (500 میکرولیتر در لیتر) به‌طور کامل کنترل شد. کم‌ترین درصد کاهش وزن در کلرید‌کلسیم 4 درصد و بیش‌ترین درصد کاهش وزن در تیمار اسانس مریم‌گلی 500 میکرولیتر در لیتر مشاهده شد. سفتی به‌‌طور معنی‌داری در میوه‌های تیمار شده بیشتر از شاهد بود. کلرید‌کلسیم (2 و 4 درصد) و دو سطح 250 و 500 میکرولیتر در لیتر مریم‌گلی بیش‌ترین سفتی را نشان دادند. کم‌ترین میزان مواد جامد محلول در شاهد مشاهده شد. میوه‌های تیمار شده با کلرید‌کلسیم (2 و 4 درصد) و دو سطح 250 و500 میکرولیتر در لیتر اسانس مورخوش به‌طور معنی‌داری محتوای ویتامین ث بیشتری نشان دادند. به‌طور‌کلی میوه‌ها در همه تیمار‌ها به‌جز 250 میکرولیتر در لیتر مورخوش، رنگ بهتری نسبت به شاهد نشان دادند. این تحقیق نشان داد که کلرید‌کلسیم و اسانس گیاهان دارویی فوق در کنترل و حفظ کیفیت پس ‌از برداشت توت‌فرنگی به‌مدت 16 روز مؤثر بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Calcium Chloride and Essence of Zhumeria majdae, Salvia macrosiphon, Hypericum perforatum on the Control of Gray Mold in Strawberry (Fragaria ananasa)

نویسندگان [English]

  • Solmaz Tahmasebi 1
  • Somayeh Rastegar 2
  • Abodoulmajid Mirzaaliandastjerdi 2
  • Bijan Kavoosi 3
1 MSc Student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Hormozgan University, Bandarabbas
2 Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Hormozgan University, Bandarabbas
3 Assistant Professor, Department of Seed and Plant Improvement Research, Agricultural and Natural Resources Research Center of Fars, Zarghan, Iran
چکیده [English]

This experiment was carried out based on a completely randomized design with three replications. Essential oils of Salvia macrosiphon, Hypericum perforatum and Zhumeria majdae at two levels: 250 and 500 ml/l and calcium chloride (2% and 4%) were applied on fruits that had been immersed in Botrytis cinerea spores, stored at a temperature of 4±1℃ and then kept for 16 days. Fruit decay (%), pH, fruit weight loss (%), TTS (%), total acid (mg/100 ml), tissue firmness ,color and changes in vitamin C were measured. Result showed that essential oils and calcium chloride had significant effect on fruit decay. Decay completely controled in all treated fruit expect Salvia macrosiphon (500 ml/l). The lowest and highest water loss was observed in calsium chloride (4%) and Salvia macrosiphon essential oil (500 ml/L) treatments, respectively. Tissue firmness was significantly higher in treated fruits than in control. Generally, calcium chloride (2% and 4%) and Salvia macrosiphon at 250 and 500 ml/l level showed the highest firmness. The lowest TSS (%) was shown in control fruits. Fruits treatment with calcium cheloride (2% and 4%) and essential oils of Zhumeria majdae at 250 and 500 ml/l level showed significantly higher vitamin C content. In general, all calcium chloride and essential oil treatments (except Zhumeria majdae at 250 ml/l) showed better color than the control. This research revealed that calcium chloride and Essential oils of the above three plants were effective in decay control and maintaining strawbery fruit quality during 16 days storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fruit quality
  • Fruit decay
  • Vitamin C
  • Tissue firmness
اثنی‌عشری، م. و زکایی خسروشاهی، م. ر. 1390. فیزیولوژی و تکنولوژی پس ­از برداشت. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا. 660 صفحه.
اصغری مرجانلو، ا. و مستوفی، ی. 1387. تأثیر اسانس ریحان بر کنترل پوسیدگی خاکستری توت­فرنگی. فصلنامه گیاهان دارویی، 4: 139-131.
بخشی خانیکی، غ. ر. و لاری یزدی، ح. 1388. بررسی ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس دو گونه مریم‌گلی Salvia macrosiphonو Salvia limbata.‎ مجله زیست‌شناسی، 4: 42-33.
بهداد، م.، اعتمادی، ن.، بهداد، ا. و زینلی، ح. 1392. بررسی اثر ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی در کنترل قارچ Rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم روی میوه توت‌فرنگی.‎ فصلنامة تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 2: 411-399.
بهنامیان، م. و مسیحا، س. 1381. توت‌فرنگی. انتشارات ستوده، تبریز. 120 صفحه.
حسن‌زاده، ح. و ابوطالبی، ع. 1391. تأثیر اسانس میخک هندی و رزماری، پوترسین، قارچ‌کش تیابندازول و تیمار آب گرم بر افزایش عمر پس از برداشت میوه انبه (رقم لانگرا). فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده‌های باغی، 3: 114-107.
عروجعلیان، ف. و کرمانشاهی روحا، ک. 1389. بررسی خواص فیتوشیمیایی و ضدباکتری اسانس بومادران شیرازی .Achillea eriophora DC به روش میکرودایلوشن (ریز رقت). نشریه علوم باغبانی، 24: 115-109.
‎علی­خانی، م.، شریفانی، م.، عزیزی، م.، موسوی‌زاده، ج. و رحیمی، م. 1388. افزایش عمر انباری و حفظ کیفیت میوه توت­فرنگی با استفاده از پوشش خوراکی موسیلاژ و اسانس آویشن. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 (2): 9-1.
رنجبر، ح.، فرزانه،‌ م.، میرجلیلی، م. و شریفی، ر. 1387. اثر ضدقارچی چند اسانس گیاهی بر بیماری­های پس از برداشت میوه توت‌فرنگی. پژوهش­های سازندگی در امور زراعت و باغبانی، 21 (4): 60-54.
گودرزی، فرزاد. ‌1387. اثر پس از برداشت املاح کلسیم بر کیفیت و ماندگاری توت­فرنگی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 48: 240-131.
مرشدلو، م.، عبادی، ع.، فتاحی‌مقدم، م. و یزدانی، د. 1391. بررسی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس سه گونه گیاه گل راعی (Hypericum spp.) در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی، 11 (2): 31-23.
مدرس، ب.، رامین، ع. و قبادی، سیروس. 1393. اثر 1- متیل سیکلو پروپن (1-MCP )  بر عمر انبارمانی و قفسه­ای میوه توت­فرنگی رقم کاماروسا. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 4 (11): 267-253.
مجروحی، ع. 1387. بررسی تغییرات کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی اسانس برگ گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae) در مراحل مختلف رشد. مجله گیاهان دارویی، 29: 113-107.‎
Asghari Marjanlo, A., Mostofi, Y., Shoeibi, S. and Fattahi, M. 2009. Effect of cumin essential oil on postharvest decay and some quality factors of strawberry. Journal of Medicinal Plants, 8: 25-43.
AOAC. 1990. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 15th edn. Arlington, VA: Association Official Analytical Chemists, Washington, DC.
Defera, D. J. Zigas, B. N. and Polission, M. G. 2002. The effectiveness of plant essential oils on the growth of Botrytis cinerea, Fusarium spp. and Clavibater michiganensis subsp. Michiganensis. Crop Protection, 22: 39-44.
Hernández-Munoz, P., Almenar, E. Ocio, M. J. and Gavara, R. 2006. Effect of calcium dips and chitosan coatings on postharvest life of strawberries (Fragaria × ananassa). Postharvest Biology and Technology, 39: 247-253.
Pek, Z., Helyes, L. and Lugasi, A. 2010. Color changes and antioxidant content of vine and postharvest ripened tomato Fruits. Horticultural Science, 45: 466-468.
Plotto, A., Roberts, R. G. and Roberts, D. D. 2003. Evaluation of plant essential oils as natural postharvest disease control of tomato (Lycopersicon esculentum), Acta Horticulture, 628: 737-745.
Shahi, M., Rastegar, S. and Hassanzadeh Khankahdani, H. 2015. Effects of essential oil and calcium chloride on  quantitative and qualitative features ziziphus mauritiana during storage. The International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences, 5: 25-31.
Singh, R., Sharma, R. R. and Tyagi, S. K. 2007. Preharvest foilar application of calcium and boron influences physiological disorders, fruit yield and quality of strawberry. Scientia Horticulturae, 112: 215-220.
Shaymaa, M., Raafat, M. I., Aly, A. Z. and Tohamy, M. R. A. 2012. Safety control of strawberry fruits gary mold fungus by plant volatile oil. Zagazig Journal of Agricultural Research, 39 (2): 181-187
Tripathi, P., Dubey, N. K. and Shukla, A. K. 2008. Use of some essential oils as postharvest botanical fungicides in the management of grey mould of grapes caused by Botrytis cinerea. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 24: 39-46.
Zhu, S. and Zhou, J. 2007. Effect of nitric oxide on ethylene production in strawberry fruit during storage. Food Chemistry, 100: 1517-1522.