ارزیابی مقدار کلروژنیک اسید، فلاونوئیدها و ظرفیت آنتی¬اکسیدانی 13 رقم ایرانی و خارجی سیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

در پژوهش حاضر، برخی از ترکیبات فنلی پوست، فنل کل و فعالیت آنتی­اکسیدانی پوست و گوشت 13 رقم سیب بومی و وارداتی پرورش یافته در کلکسیون سیب موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر واقع در کمال آباد کرج مورد مطالعه قرار گرفت. ارقام مورد مطالعه از نظر ترکیبات اندازه­گیری شده اختلاف معنی­داری با هم داشتند. در میان این ارقام، پوست رقم پائیزه زرد مشهد بیشترین مقدار کلروژنیک اسید و پوست رقم جین هاردی بیشترین مقدار کاتچین، فلوریدزین و کوئرستین 3-گالاکتوزید را دارا بودند. بیش­ترین مقدار سیانیدین 3-گالاکتوزید در پوست رقم آیدارد یافت شد. پوست رقم دلیشز و گوشت رقم استارکان روژ بیش­ترین مقدار فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی را نشان دادند. ارتباط مثبت و معنی‌داری بین مقدار فنل کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی پوست (**86/0) و گوشت (**93/0) مشاهده شد. تجزیه خوشه­ای بر اساس فعالیت آنتی­اکسیدانی پوست و گوشت، ارقام مورد مطالعه را در سه گروه کاملاً مجزا با فعالیت آنتی­اکسیدانی زیاد، متوسط و کم دسته بندی کرد. بر اساس این دسته­بندی دو رقم ‘استارکان روژ’ و ‘شیشه­ای تبریز’، با داشتن ظرفیت آنتی­اکسیدانی زیاد در پوست و گوشت از نظر فواید سلامتی به­عنوان ارقام بسیار ارزشمند معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Content of Chlorogenic Acid, Flavonoids and Antioxidant Potential of 13 Native and Foreign Apple Cultivars

نویسندگان [English]

  • Ensiyeh Ghorbani 1
  • Davood Bakhshi 2
1 Ph.D Student, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht
2 Assistant Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht
چکیده [English]

In the present study, some phenolic compounds of peel, total phenolics and antioxidant activity of peel and pulp of 13 native and imported apple cultivars growing in apple collection of Seed and Plant Improvement Research Institute (SPII) located in Kamal-Abad, Karaj, were studied. Different cultivars had significant variations regarding all measured compounds. Among the studied cultivars the peel of ‘Paeez-e Zard Mashhad’ had the highest content of chlorogenic acid and the peel of ‘Jeanne Hardy’ had the highest content of catechin, phloridzin and quercetin 3-galactoside. The highest content of cyanidin 3-galactoside found in the peel of ‘Idared’. The peel of ‘Delicious’ and the pulp of ‘Starkan Roj’ showed the highest content of total phenolics and antioxidant activity. The positive and significant relation was observed between total phenolics and antioxidant activity in peel (0.86**) and pulp (0.93**). Cluster analysis based on the antioxidant activity of the peel and pulp, classified the studied cultivars into 3 completely separate groups, with high, medium and low antioxidant activity. Interestingly, based on this grouping, 2 cultivars ‘Starkan Roj’ and ‘Shisheie-e Tabriz’, with having high content of antioxidant capacity were considered as very valuable cultivars regarding health benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quercetin 3-galactoside
  • Catechin
  • Chlorogenic acid
  • Total phenolics
  • Antioxidant activity