تأثیر هیومی ‌پتاس و سولفات پتاسیم روی برخی صفات بیوشیمیایی و ماندگاری گل شب‌بو (Matthiola incana var. Annua)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،

2 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،

3 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانشیار، گروه خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر کود آلی هیومی ‌پتاس و کود شیمیایی سولفات پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی و ماندگاری گل شب بو، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1394 به اجرا درآمد. تیمارهای مورد آزمایش شامل کود هیومی ‌پتاس در 3 سطح (صفر، 500 و 1000 پی‌پی‌ام) و کود سولفات پتاسیم در 3 سطح (صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) بود که صفات بیوشیمیایی (کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کارتنویید، میزان پتاسیم و کلسیم در گیاه، درصد مواد آلی گیاه، درصد خاکستر خام) و صفت ماندگاری گل موردارزیابی قرار گرفتند. طبق نتایج، تیمار با هیومی ‌پتاس در صفات موردارزیابی به غیر از درصد ماده آلی و درصد خاکستر خام و تیمار با سولفات پتاسیم در صفات موردبررسی به غیر از میزان پتاسیم و ماندگاری گل تفاوت معنی‌داری نشان دادند. هم‌چنین برهم‌کنش هر دو کود تأثیر معنی‌داری در صفات میزان کلسیم، درصد ماده آلی، ماندگاری گل و درصد خاکستر خام نشان داد. بیش‌ترین درصد خاکستر خام، میزان پتاسیم و رنگیزه‌ها تحت تأثیر تیمار 1000 پی‌پی‌ام هیومی‌ پتاس و بیش‌ترین درصد ماده آلی تحت تأثیر سطوح متفاوت سولفات پتاسیم قرار گرفتند. هم‌چنین بیش‌ترین میزان کلسیم و ماندگاری گل از برهم‌کنش 1000پی‌پی‌ام هیومی پتاس و 100 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم به‌دست آمد. به‌طورکلی تلفیق غلظت 1000 پی‌پی‌ام هیومی پتاس و سطح 100 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم، صفات بیوشیمیایی و ماندگاری گل شب بو را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Humi Potas and Potassium Sulfate on some Biochemical Characteristics and Durability of Wallflower (Matthiola incana var. Annua)

نویسندگان [English]

  • Leila Salehi 1
  • Mehrangiz Chehrazi 2
  • Faride Sedighi Dehkordi 3
  • Abdulamir Moezzi 4
1 MSc Student, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Associate Professor, Department of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The present research project was aimed to study the effect of humi potas organic fertilizer and potassium sulfate fertilizer on biochemical characteristics and durability of wallflower. The study was conducted as a factorial experiment based on a randomized complete block design (RCBD) with three replications in shahid Chamran University in Ahvaz, during the year 2014. Treatments include Humi potas fertilizer in 3 levels (zero, 500 and 1000ppm) and potassium sulfate fertilizer in 3 levels (zero, 50 and 100kg per ha). Biochemical traits (chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, carotenoids, potassium and calcium in the plant, organic matter content and percentage of ash) and flower life index were evaluated. Results, showed significant differences when humi potas was used in all traits with the exception of organic matter content and percentage of ash, while with potassium sulfate treatment all traits except for the potassium and flower life. The highest percentage of ash, potassium and pigments were observed with 1000ppm humi potas treatment and the highest percentage of organic matter otained under different levels of potassium sulfate. It was also observed the highest levels of calcium and flower life in the interaction 1000ppm humi potas and 100kg of potassium sulfate. In general, according to the results, the combination of 1000ppm humi potas and 100kg per ha potassium sulfate improved biochemical characteristics and durability of wallflower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll
  • Carotenoids
  • Organic matters
  • Ash
امیری، م.، عرب، م.، آزادگان، ب. و مطلبی، ا. 1392. بررسی تأثیر هیومیک‌اسید بر اجزاء عملکرد و دوام عمرگل شاخه بریده ژربرا. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 13 (42): 49-46.
اله‌وردی‌زاده، ن. و نظری دلجو، م. 1393. تأثیر هومیک‌اسید بر شاخص‌های مورفو فیزیولوژیک، جذب عناصر غذایی و دوام عمر پس از برداشت گل شاخه بریده همیشه ‌بهار در سیستم هیدروپونیک. علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای، 5 (18):142-131.
پوزشی، ر.، ذبیحی، ح. ر.، رمضانی مقدم، م. ر.، رجب‌زاده، م. و مختاری، آ. 1390. اثر محلول‌پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد و غلظت عناصر در انگور رقم پیکانی. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، 25 (3):360-351.
چمنی، ا. و شاهسون مارکده، م. 1392. تأثیر غلظت و زمان‌های مختلف کاربرد هیومیک اسید بر ویژگی‌های کمی و کیفی گل بریده شب بو رقم Hanza. علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای، 5 (19):170-157.
خوشخوی، م. 1393 . گلکاری مبانی و گونه ها (ویراست دوم). ترجمه. جلد سوم. چاپ اول. انتشارات دانشگاه شیراز. 459 صفحه.
رسولی، ف. و مفتون، م. 1387. تأثیر کاربرد خاکی و ماده آلی توأم با نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیایی برنج. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، (46): 719-705.
سبزواری، س. ح.، خزاعی، ه. ر. و کافی، م. 1388. اثر هیومیک اسید بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبلان گندم. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 23 (3):94-87.
طباطبائی، س. ج. 1388. اصول تغذیه معدنی گیاهان. ویرایش اول. انتشارات مؤلف، تبریز. 562 صفحه.
طهماسبی، ف. ۱۳۸۹. بررسی فیزیولوژیکی اثر آبیاری با آب شور از منابع NaCl و 2 CaCl بر سه ژنوتیپ کلزا (.LBrassicanapus) در شرایط آب و هوایی اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشدزراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه شهید چمران اهواز.
فاتح، ا.، چایی‌چی، م. ر.، شریفی عاشوراآبادی، ا.، مظاهری، د. و جعفری، ع. ا. 1389. تأثیر کودهای شیمیایی و آلی بر بعضی خصوصیات شیمیایی سیلاژ گیاه کنگرفرنگی (Cynara scolymu) . مجله تولیدات گیاهی. دانشگاه شهید چمران اهواز، 33 (1): 31-15.
قاسمی، ا.، توکلو، م. ر. و ذبیحی، ح. ر. 1391. تأثیر نیتروژن، پتاسیم و هیومیک اسید بر رشد رویشی، جذب عناصر نیتروژن و پتاسیم در مینی تیوبر سیب‌زمینی تحت شرایط گلخانه‌ای. مجله زارعت و اصلاح نباتات، 8 (1): 56-39.
کشاورز افشار، ر. 1389. اثر باکتری‌های محرک فسفات بر خصوصیات کمی و کیفی شلغم (Brassica rapa) تحت سیستم‌های آبیاری محدود. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
نورقلی‌پور، ف.، سماوات، س. و طهرانی، م. 1389. ضرورت کاربرد توأم کودهای شیمیایی و آلی در سیستم‌های پایدار کشاورزی. اولین کنگره چالش‌های کود در ایران: نیم‌قرن مصرف کود تهران، مؤسسه تحقیقات.
نیکبخت، ع. و کافی، م. 1389. اثر هیومیک اسید برجذب کلسیم و رفتار فیزیولوژی پس از برداشت گل ژربرا. مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 8 (4): 248-237.
Adani, F., Genevini, P., Zaccheo, P. and Zocchi, G. 1998. The effect of commercial humic acid on tomato plant growth and mineral nutrition. Journal of Plant Nutrition, 21 (3): 561-575.
Adediran, J. A., Taiwo, L. B., Akande, M. O., Sobulo, R. A. and Idowu, O. J. 2005. Application of organic and inorganic fertilizer for sustainable maize and cowpea yields in Nigeria. Journal of Plant Nutrition, 27 (7): 1163-1181.
Arnon, A. N. 1967. Method of extraction of chlorophyll in the plants. Agronomy Journal, 23:112-121.
Chen, Y. and Aviad, T. 1990. Effects of humic substances on plant growth. Humic substances in soil and crop sciences: Selected readings, (humic substances), p. 161-186.
Clapp, C. E., Hayes, M. H. B. and Swift, R. S. 1993. Isolation, fractionation, functionalities, and concepts of structures of soil organic macromolecules. Special Publication-royal Society of Chemistry, 135 (1): 31-31.18.
Grossl, P. R., and Inskeep, W. P. 1991. Precipitation of dicalcium phosphate dihydrate in the presence of organic acids. Soil Science Society of America Journal, 55(3), 670-675.
Hamada, A. M. and El-Enany, A. E. 1994. Effect of NaCl salinity on growth, pigment and mineral element contents, and gas exchange of broad bean and pea plants. Biologia Plantarum, 36 (1): 75-81.
Heakal, M. S., Modaihsh, A. S., Mashhady, A. S. and Metwally, A. I. 1990. Combined effects of leaching fraction, salinity, and potassium content of waters on growth and water-use efficiency of wheat and barley. Plant and Soil, 125 (2): 177-184.
Hshuan Chen, J. 2006. The combined use of chemical and organic fertilizers and/or biofertilizer for crop growth and soil fertility. In International Workshop on Sustained Management of the soil-rhizosphere system for efficient crop production and fertilizer use (Vol. 16, p. 20). Land Development Department Bangkok, Thailand.
Kauser, A. and F. Azam. 1985. Effect of humic acid on wheat seeding growth. Environ. Experiment Botany, 25: 245-252.
Khayyat, M., Tafazoli, E., Eshghi, S. and Rajaee, S. 2007. Effect of nitrogen, boron, potassium and zinc spray on yield and fruit quality of data palm. American- Eurasian Juarnal of Agriculturae and Environment Science, 2 (3): 289- 296.
Mersmann, A. 2001. Crystallization technology handbook. Drying Technology, 13 (4): 1037-1038.
Murty, M. G. and Ladha, J. K. 1988. Influence of Azospirillum inoculation on the mineral uptake and growth of rice under hydroponic conditions. Plant and Soil, 108 (2): 281-285.
Nardi, S., Pizzeghello, D., Muscolo, A. and Vianello, A. 2002. Physiological effects of humic substances on higher plants. Soil Biology and Biochemistry, 34 (11): 1527-1536.
Neeson, R. 2004. Organic processing tomato production. Agfact H8.3.6, first edition.
Nikbakht, A., Goli, S. A. H., Kargar, M. and Ahmadzadeh, S. 2011. Effect of humic acid on yield and oil characteristics of Silybum marianum and Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca seeds. Herba Polonica, 57 (4): 25-32.
Salman, S. R., Abou-Hussein, S. D., Abdel-Mawgoud, A. M. R. and El-Nemr, M. A. 2005. Fruit yield and quality of watermelon as affected by hybrids and humic acid application. Journal of Applied Sciences Research, 1 (1): 51-58.
Sanchez–Sanchez, A., Sanchez Anderu, J., Juarez, M., Jorda, J. and Bermudez, D. 2002. Humic substances and Amino acid improve effectiveness of Chelate FeEDDHA in Lemons trees. Journal of Plant Nutrition, 25 (11): 2433-2442.
Schwartzkopf, C. 1972. Potassium, calcium, magnesium-how they relate to plant growth. USGA Green Section, pp: 1-2.
Sharma, A. K. 2002. A handbook of organic farming.Agrobios, India 627.pp.
Soleimani Aghdam, M., Hassanpoura, M., Paliyat, G. and Farmani, B. 2012. The language of calcium in postharvest life of fruits, vegetables and flowers. Horticultural Science, 144: 102-115.
Turkmen, N., Turan, A. M. and Erdinç, C. 2004. Calcium and humic acid affect seed germination, growth, and nutrient content of tomato (Lycopersicon esculentum L.) seedlings under saline soil conditions. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Soil and Plant Science, 54 (3):168-174.
Yildirim, E. 2007. Foliar and soil fertilization of humic acid affect productivity and quality of tomato. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Plant Soil and Plant Science, 57 (2): 182-186.