افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده آنتوریوم با استفاده از کیتوزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استادیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 محقق، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

چکیده

این تحقیق در قالب دو آزمایش و به‌صورت طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. در آزمایش اول اثر چهار سطح کیتوزان (صفر درصد به‌علاوه ساکارز 2 درصد، 05/0 درصد به‌علاوه ساکارز 2 درصد، 1/0 درصد به‌علاوه ساکارز 2 درصد و 2/0 درصد به‌علاوه ساکارز 2 درصد)، 2 درصد اسید استیک به‌علاوه ساکارز 2 درصد و آب مقطر به‌عنوان شاهد به‌صورت محلول نگهدارنده بر برخی صفات کیفی و فیزیولوژیکی گل شاخه بریده آنتوریوم مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم اثر سه سطح کیتوزان (05/0درصد به‌علاوه ساکارز 2 درصد، 1/0 درصد به‌علاوه ساکارز 2 درصد و 2/0 درصد به‌علاوه ساکارز 2 درصد)، 2 درصد اسید استیک به‌علاوه ساکارز 2 درصد و آب مقطر به‌عنوان شاهد به‌صورت محلول‌پاشی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش‌ترین عمر گلجایی در هر دو روش با کاربرد کیتوزان 2/0 درصد به‌علاوه ساکارز 2 درصد مشاهده شد. تیمار 2/0 درصد کیتوزان به‌علاوه ساکارز 2 درصد به‌صورت محلول نگهدارنده سبب افزایش 5/2 برابری عمر گلجایی (50 روز) نسبت به شاهد گردید. در روش محلول‌پاشی نیز عمر گلجایی دو برابر (35 روز) بیش‌تر از شاهد بود. بیش‌ترین و کم‌ترین نشت یونی در روش محلول‌پاشی، به‌ترتیب در تیمارهای اسید استیک به‌علاوه 2 درصد ساکارز و کیتوزان 2/0 درصد به‌علاوه 2 درصد ساکارز حاصل شد و در کاربرد به‌صورت محلول نگهدارند، به‌ترتیب در تیمارهای ساکارز 2 درصد و کیتوزان 1/0 و 2/0 درصد به‌علاوه ساکارز 2 درصد مشاهده گردید. به‌طورکلی کاربرد کیتوزان جهت افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده آنتوریوم با توجه به سازگار بودن آن با محیط‌زیست، پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Extending Anthurium Cut-flower Vase life by the Use of Chitosan

نویسندگان [English]

  • Aboulghasem Rahmani 1
  • Moosa Solgi 2
  • Alireza Khaleghi 2
  • Abbas Mirzakhani 3
1 Master Graduate, Department of Horticultural Sciences and Engineering , Faculty of Agriculture and Environment,, Arak University, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences and Engineering, Faculty of Agriculture and Environment,, Arak University, Arak, Iran
3 Researcher, Markazi Province Agricultural Research, Education and Natural Resources center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Arak, Iran
چکیده [English]

This research was conducted as completely randomozed design including two experiments for the first time. The effects of four levels of chitosan (0% plus 2% sucrose, 0.05% plus 2% sucrose, 0.1% plus 2% sucrose and 0.2% plus 2% sucrose), 2% acetic acid plus 2% sucrose and distilled water (control) as presevative solution method was investigated on some qualitative and physiological characteristics of anthurium cut flower in the first experiment. In the secound experiment, the effects of three levels of chitosan (0.05% plus 2% sucrose, 0.1% plus 2% sucrose and 0.2% plus 2% sucrose), acetic acid plus 2% sucrose and distilled water (control) as spray method was evaluated. Results showed that the maximum vase life was observed by chitosan treatments 0.2% plus 2% sucrose in two methods. 0.2% chitosan plus 2% sucrose treatments as preservative solution increased vase life more than 2.5 folds (50 days) in comparison with control. In spray method, vase life enhanced two folds (35 days) in compared with the control, too. The maximum and minimum ion leakage was obtained in acetic acid plus 2% sucrose and 0.2% chitosan plus 2% sucrose treatments in preservative solution method, respectively. In addition, the highest and lowest ion leakage was observed in 2% sucrose and 0.1 and/or 0.2% plus 2% sucrose chitosan treatments in spray method, respectively. In conclusion, in according to environmentally friendly of chitosan the application this compound for extending vase life of anthurium cut flowers are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preservative solution
  • Sucrose
  • Chitosan
  • Anthocyanin
  • Ion leakage