اثر تاریخ کاشت، رقم و قارچ میکوریزا بر ویژگی‌های رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت، رقم و مایکوریزا بر صفات رشد و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در سیب‌زمینی، آزمایشی به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه پیام‌نور فریدون‌شهر انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل تاریخ کاشت به‌عنوان کرت اصلی در سه سطح و ترکیب فاکتوریلی از سه رقم سیب‌زمینی و دو سطح مایکوریزا به‌عنوان کرت فرعی بودند. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت برتمامی صفات موردمطالعه به‌جز شاخص سطح برگ معنی‌دار بود به‌گونه‌ای‌که تاریخ کشت 15 اردیبهشت یا 30 خرداد، بیش‌ترین عملکرد غده سیب‌زمینی را با کشت رقم آریندا تولید کرد. مشخص گردید تاریخ کاشت اول خرداد به‌ترتیب نسبت به تاریخ کشت 15 اردیبهشت و 15 خرداد به‌دلیل برخورد مرحله گل‌دهی به‌حداکثر دمای منطقه، دچار تنش‌های محیطی گردیده که باتأثیر منفی برطول دوره رویش تا رسیدگی، ازاین‌طریق باعث کاهش عملکردغده سیب‌زمینی در ارقام آریندا به‌مقدار (29/28 و 02/13 درصد)، آگریا (83/20 و 32/21 درصد) و سانته (89/24 و 65/19 درصد) در فریدون‌شهر گردید. مایکوریزا با تأثیر مثبت بر توسعه ریشه، سبب بهبود فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در ریشه و برگ و هم‌چنین موجب افزایش ارتفاع، تعداد ساقه اصلی و فرعی، وزن خشک ریشه، برگ و اندام هوایی و تعداد غده سیب‌زمینی گردید. درمجموع رقم آگریا نسبت به دو رقم دیگر به‌دلیل تولید کم‌تر و سیستم آنتی‌اکسیدان ضعیف‌تر در ریشه و برگ، تحمل کم‌تری به تنش‌های محیطی داشت که منجر به تعداد شاخه اصلی و عملکرد کم‌تر غده با مایکوریزا (2/39 و 8/9 درصد) یا بدون میکوریزا (3/11 و 9/19 درصد) در هر سه تاریخ کاشت گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Planting Date, Cultivar and Mycorrhizal Fungus on Growth Traits and Activity of Aanti-oxidant Enzymes in Potato

نویسندگان [English]

  • Zohrab Adavi
  • Abolfazl Baghbani-Arani
Assistant Professor, Department of Agricultural Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of planting date, cultivar and mycorrhiza on growth traits and antioxidant activity in potato, a split factorial experiment was conducted based on a randomized complete block design with three replications in the of Payame Noor University in Fereidoun Shahr during. The experimental treatments were planting date as the main plot in three levels and the factorial arrangement of three potato cultivars and two levels of fungi as subplots. The results showed that the effect of planting date on all studied traits was significant except for leaf area index. Also, planting at 5 May or 5 June produced the highest potato tuber yield with Arinda cultivar. In general, It was determined that the planting date of 20 May due to the interaction of stages of plant growth to the maximum temperature of the region  affected by environmental stresses, which had a negative effect on the length of the planting period to maturity stage, thereby reducing potato tuber yield in Fereydounshahr region. Mycorrhiza had a positive effect on root development, improved the activity of root and leaf antioxidant enzymes and also increased length, number of main and lateral branches, root and shoot dry weight, and leaf number of potato tubers. Overall, the Agria cultivar had less tolerance to the environmental stresses compared to the other two cultivars due to less production of root and leaf antioxidant systems, which resulted in the short number of the main and minor branches and fewer tuber yields with (39.2% and 9.8%) or without mycorrhiza (11.3% and 19.9%) in all planting dates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peroxidaze
  • Catalaze
  • Ascorbate peroxidaze
  • Growth period