اثر پوشش خوراکی چیتوزان و اسانس آویشن بر عمر پس از برداشت انگور رقم "شاهرودی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران

2 استاد، گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، اثر چیتوزان، اسانس آویشن و ترکیب آن‌ها بر زمان ماندگاری پس از برداشت و کیفیت انگور رقم "شاهرودی" موردبررسی قرار گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. میوه‌های انگور با محلول 5/0 و 1 درصد (وزنی به حجمی) چیتوزان، 150 و 300 میکرولیتر در لیتر اسانس آویشن و نیز ترکیب آن‌ها تیمار شدند و میوه‌های شاهد تیماری دریافت نکردند. برای تهیه محلول‌های ترکیبی ابتدا محلول چیتوزان تهیه و پس از آن اسانس آویشن با غلظت‌های موردنظر به آن اضافه گردید. انگورها در بسته‌های 200 گرمی بسته‌بندی و به انبار °C2±2 و رطوبت نسبی 90 درصد به‌مدت 90 روز منتقل شدند. تغییرات در وزن، رنگ، pH، مواد جامد محلول، فساد و فاکتورهای کیفی میوه در فواصل 10 روز یک‌بار موردارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با گذشت زمان میزان کاهش وزن میوه‌ها، pH،a*، فساد، قهوه‌ای شدن، چروکیدگی و ریزش حبه‌ها افزایش یافت. درحالی‌که مواد جامد محلول، سفتی، درخشندگی، b*، رنگ و طعم و بافت میوه‌ها کاهش یافت. تیمارهای چیتوزان و اسانس آویشن به‌طور معنی‌داری میزان کاهش وزن، فساد، تغییرات رنگی، چروکیدگی و ریزش حبه‌ها را کاهش و عطر و طعم و رنگ و کیفیت آن‌ها را در مقایسه با شاهد افزایش دادند. براساس نظر گروه ارزیابی چشایی، میوه‌های تیمار شده با 1درصد چیتوزان + 150 میکرولیتر در لیتر اسانس آویشن، طعم، رنگ و پذیرش بهتری نسبت به سایر میوه‌ها داشتند. به‌طور‌کلی، چیتوزان، اسانس آویشن و ترکیب آن‌ها توانست ضمن افزایش زمان ماندگاری پس از برداشت انگور، کیفیت آن‌ها را حفظ نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Chitosan Edible Coating and Thymus Essential Oil on Postharvest Life of ‘Shahroudi’ Table Grape

نویسندگان [English]

  • Maryam Dehestani-Ardakani 1
  • Younes Mostofi 2
1 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, College of Agriculture and Natural Resources, Ardakan University, Yazd, Iran
2 Professor, Department of Soil Horticultural Sciences and Ladscaping, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

In this study, the effects of chitosan, Thymus essential oil and their combination on post harvest life and quality properties of grape (‘Shahroudi’ cultivar) were investigated. The study was conducted as a factorial experiment based on a completely randomized design with 3 replications. Grapes were treated by 0.5 and 1% (w/v)  chitosan solution, 150 and 300 µl/l Thymus essential oil their combination, and control fruits received no treatments. For combined  solution, chitosan treatments were first prepared, and then thymus essential oil was added to them. Grapes were packaged in 200 g packs and stored at 0-2°C and 90% ± 5 relative humidity for 90 days. Changes in weight loss, color, pH, total soluble solid (TSS), decay and sensory quality were measured each 10 days. Results showed that weight loss, pH, a*, decay, browning, shrivel and berry abscission increased during storage time. However TSS, firmness, L*, b*, color and flavor of berries decreased over the time. Chitosan and essential oil treatments significantly decreased weight loss, decay, color change, shrivel and berry abscission and increased flavor, color and quality of berries compared to control. According to the taste panelists, treated fruit by 1% chitosan + 150 µl/l thymus essential oil had better colour and taste than the others. Generally, chitosan, essential oil and their combination could increase grape pastharvest life and maintain their quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Storage time
  • Colour
  • Browning
  • Berry abscission
مستوفی، ی. و نجفی، ف. 1385. روش‌های آزمایشگاهی تجزیه‌ای در علوم باغبانی، انتشارات دانشگاه تهران.136 صفحه.
مستوفی، ی.، مسیب‌زاده، ع. امام جمعه، ز.، جوان نیکخواه، م. و دهستانی اردکانی، م. 1389. بررسی اثر بسته­بندی در اتمسفر تعدیل یافته (MAP) بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی انگور رقم شاهرودی. مجله علوم باغبانی ایران. 41 (2): 172-163.
Agricultural statistics, 2014. Tehran: Ministry of Agriculture, Department of Planning and Economic, Information and Communication Technology Center, volume 3.
Allende, A., Selma, M.V., López-Gálvez, F., Villaescusa, R. and Gil, M.I. 2008. Role of commercial sanitizers and washing systems on epiphytic microorganisms and sensory quality of fresh-cut escarole and lettuce. Postharvest Biology and Technology, 49: 155-163.
Ardakani, M. D., Mostofi, Y. and Hedayatnejad, R. 2010. Study on the effects of chitosan in preserving some qualitative factors of table grape (Vitis vinifera ‘Shahroudi’). Acta Horticulture, 877: 739-742.
Artes-Hernandez, F., Tomas- Bareran, F. A. and Artes, F. 2006. Modified atmosphere packaging preserves quality of SO2 free superior seedless table grapes. Postharvest Biology and Technology, 39: 146-154.
Bonilla, J., Atares, L., Vargas, M. and Chiralt, A. 2012. Effect of essential oils and omogenization conditions on properties of chitosan-based films. Food Hydrocolloids, 26: 9-16.
Chien, P. J., Fuu Sheu, F. and Yang, F. H. 2007. Effects of edible chitosan coating on quality and shelf life of sliced mango fruit. Journal of Food Engineering, 78: 225-229.
De Sousa, L. L., Andrade, S. C. A., Athayde, A. J. A. A., Oliveira, C. E. V., Sales, C. V., Marta Suely Madruga, M. S. and Souza, E. L. 2013. Efficacy of Origanum vulgare L. and Rosmarinus officinalis L. essential oils in combination to control postharvest pathogenic Aspergilli and autochthonous mycoflora in Vitis labrusca L. (table grapes). International Journal of Food Microbiology, 165: 312-318.
Del-Valle, V., Hernandez-Munoz, P., Guard, A. and galotto, M. J. 2005. Development of a cactus-mucilage edible coating (Opunta ficus) indical and its application to extend strawberry (Fragaria × ananassa) shelf-life. Food Chemistry, 91: 751-756.
Dos Santos, N. S. T., Athayde, A. J. A., Vasconcelos de, O. C. D., De Sales, C. V., De Melo, S., Sousa da, S. R., Montenegro, S. T. C. and De Souza, E. L. 2012. Efficacy of the application of a coating composed of chitosan and Origanum vulgare L. essential oil to control Rhizopus stolonifer and Aspergillus niger in grapes (Vitis labrusca L.). Food Microbiology, 32: 345-353.
FAO, 2011. Global Food Losses and Food Waste. Extent, Causes and Prevention. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Available at: http:// www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00 pdf.
Ferrario-Mery, S., Masclaux, C., Aszuki, M. H., Valadier, B., Hirel, K. and Foyer, C. H. 2001. Glutamine and alpha ketoglutaret are meto. Planta, 213: 265-271.
Gao, P., Zhu, Z. and Zhang, P. 2013. Effects of chitosan–glucose complex coating on postharvest quality and shelf life of table grapes. Carbohydr. Polymer, 95: 371-378.
Hernandez-Munoz, P., Almenar, E., Ocio, M. J. and Gavara, R. 2006. Effect of calcium dips and chitosan coatings on postharvest life of strawberries (Fragaria × ananassa). Postharvest Biology and Technology, 39: 247-253.
Hong, K., Xie, J., Zhang, L., Sun, D. and Gong, D. 2012. Effects of chitosan coating on postharvest life and quality of guava (Psidium guajava L.) fruit during cold storage. Scientia Horticulturae, 144: 172-178.
Jiang, Y. and Li, Y. 2001. Effects of chitosan on postharvest life and quality of longan fruit. Food Chemistry, 73: 139-143.
Jiang, Y., Li, J. and Jiang, W. 2005. Effect of chitosan coating on shelf life of cold-stored litchi fruit at ambient temperature. LWT-Food Science and Technology, 38: 757-761.
Jobing, J., 2007. Essential oils: Anew idea for postharvest disease control. Sydney postharvest Laboratory information Sheet.
Liu, J., Tian, S., Meng, X. and Xu, Y. 2006. Effect of chitosan on control of postharvest diseases and physiological responses of tomato fruit. Postharvest Biology and Technology, 44: 300-306.
Liu, K., Yuan, C., Chen, Y., Li, H. and Liu, J. 2014. Combined effects of ascorbic acid and chitosan on the quality maintenance and shelf life of plums. Scientia Horticulturae, 176: 45-53.
Martinez-Romero, D., Guillen, F., Valverde, J. M., Bailen, G., Zapata, P., Serrano, M., Castillo, S. and Valero, D. 2007. Influence of carvacrol on survival of Botrytis cinerea inoculated in table grapes. International Journal of Food Microbiology, 115: 144-148.
Martinez-Romero, D., Castillo, S., Valverde, J. M., Guillen, F., Valero, V. and Serrano, M. 2005. The use of natural aromatic essential oils help to maintain post-harvest quality of ‘Crimson” table grapes. ISHS Acta Horticulture G82: V Int. post harvest symposium.
Martínez-Romero, D., Guillén, F., Valverde, J. M., Bailén, G., Zapata, P., Serrano, M., Meng, X., Li, B., Liu, J. and Tian, S. 2008. Physiological responses and quality attributes of table grape fruit to chitosan prehavest spray and postharvest coating during storage. Food Chemistry, 106: 501-508.
Meng, X., Li, B., Liu, J. and Tian, S. 2007. Physiological responses and quality attributes of table grape fruit to chitosan preharvest spray and postharvest coating during storage. Food Chemistry, 101: 501-508.
Outtara, B., Simard, R. E., Piette, G., Begin, A. and Holley, R. A. 2000. Diffusion of acetic and propionic acids from chitosan-based antimicrobial packaging films. Journal of Food Science, 65: 768-773.
Pedreschi, R. and Lurie, S. 2015. Advances and current challenges in understanding postharvest abiotic stresses in perishables. Postharvest Biology and Technology, 107: 77-89. 
Rinaudo, M. 2006. Chitin and chitosan: properties and applications. Progress in Polymer Science, 31: 603-632.
Rojas-Grau, M. A., Raybaudi-Massilia, R. M., Soliva-Fortuny, R. C., Avena-Bustillos, R. J., McHugh, T. H. and Martin-Belloso, O. 2007. Apple puree-alginate edible coating as carrier of antimicrobial agents to prolong shelf-life of fresh-cut apples. Postharvest Biology and Technology, 45: 254-264.
Romanazzi, G., Lichter, A., Gabler, F. M. and Smilanick, J. L. 2012. Recent advances on the use of natural and safe alternatives to conventional methods to control postharvest gray mold of table grapes. Postharvest Biology and Technology, 63: 141-147.
Rubilar, J. F., Rui M. S., Cruz, R. M. S., Silva, H. D., Vicente, A. A., Khmelinskii, I. and Vieira, M. C. 2013. Physico-mechanical properties of chitosan films with carvacrol and grape seed extract, Journal of Food Engineering, 115: 466-474.
Sellamuthu, P. S., Sivakumar, D., Soundy, P. and Korsten, L. 2013. Enhancing the defense related and antioxidant enzymes activities in avocado cultivars with essential oil vapors. Postharvest Biology and Technology, 81: 66-72.
Shiri, A., Bakhshi, D., Ghasemnezhad, M., Dadi, M., Papachatzis, A. and Kalorizou, H. 2013. Chitosan coating improved the shelf life and postharvest quality of table grape (Vitis vinifera) cultivar 'Shahrudi'. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37: 148-156.
Thumula, P. 2006. Studies on Storage Behaviour of Tomatoes Coated with Chitosan-Lysozyme Films. M.Sc. thesis. Department of Bioresource Engineering Faculty of Agricultural and Environmental Sciences. McGill University Montreal, Quebec, Canada, 128 pp.
Valero, D., valverde, J. M., Romero, D. M., Guillen, F., Castillo, S. and Serrano, M. 2006. The combination of modified atmosphere packaging with eugenol or thymol maintain quality, safety and functional properties of table grapes. Postharvest Biology and Technology, 41: 317-327.
Velickova, E., Winkelhausen, E., Kuzmanova, S., Alves, V. D. and Moldao-Martins, M. 2013. Impact of chitosan-beeswax edible coatings on the quality of fresh strawberries (Fragaria ananassa cv. Camarosa) under commercial storage conditions. LWT - Food Science and Technology, 52 (2): 80-92.
Xu, W. T., Huang, K. L., Guo, F., Qu, W., Yang, J. J., Liang, Z. H. and Luo, Y. B. 2007. Postharvest grapefruit seed extract and chitosan treatments of table grapes to control Botrytis cinerea.Postharvest Biology and Technology, 46: 86-94.
Youwei, Y. and Yinzhe, R. 2013. Effect of chitosan coating on preserving character of post-harvest fruit and vegetable: A Review. Journal of Food Process Technology, 4: 8. doi:10.4172/2157-7110.1000254.
Zhang, Y., Zhang, M. and Yang, H. 2015. Postharvest chitosan-g-salicylic acid application alleviates chilling injury and preserves cucumber fruit quality during cold storage. Food Chemistry, 174: 558-563.