اثر قطع آبیاری و کود¬های نیتروژن‌دار بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه¬ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 دانشیار اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات قطع آبیاری و کودهای نیتروژن­دار (کود اوره، کود مرغی،کود گاوی و کود مرغی + کود اوره به نسبت ۱:۱) بر رشد و عملکرد ذرت علوفه­ای انجام شد. آزمایش به­صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار اجرا گردید. کرت­های اصلی شامل دو سطح آبیاری (آبیاری کامل و قطع آب در مرحله گلدهی به­مدت دو هفته) بود و کرت‌های فرعی شامل عدم کود‌دهی و کاربرد 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منابع کود اوره، کود مرغی، کود گاوی و تلفیق کود گاوی با اوره (به نسبت 1:1) بودند. نتایج نشان داد که اثر قطع آبیاری در مرحله گلدهی فقط بر رطوبت خاک، رطوبت نسبی برگ، نسبت وزن برگ به ساقه و عملکرد علوفه تر معنی­دار بود، در حالی که رطوبت خاک، رطوبت نسبی برگ، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، وزن تر برگ، وزن تر ساقه، وزن تر بلال، نسبت وزن برگ به ساقه و عملکرد علوفه تر به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر کودهای نیتروژن‌دار قرار گرفت. اثرات متقابل آبیاری با کود بر شاخص سطح برگ و عملکرد علوفه تر معنی‌دار گردید. بیشترین عملکرد علوفه تر (60 تن در هکتار) با کاربرد جداگانه کود مرغی در شرایط آبیاری کامل مشاهده گردید که اختلاف معنی­داری با تیمار تلفیقی نداشت. به­طور کلی، مشخص گردید که بکارگیری جداگانه کود مرغی یا تلفیق کود گاوی+ اوره در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی موجب تولید بالاتر در مقایسه با  کود اوره جداگانه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectof Cut-off Irrigationand Nitrogen Amendmentson the Growth and Yield of Forage Maize

نویسندگان [English]

  • Parisa Alizadeh 1
  • Seifolah Fallah 2
1 Former MSc. Student of Agroecology, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord
2 Associate Professor of Crop Ecology, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord
چکیده [English]

The objective of this study was to evaluate the effects of cut-off irrigation and N amendments (urea fertilizer, poultry manure, cattle manure, poultry manure + cattle manure as 1:1 ratio) on the growth and yield of forage maize. The experiment was conducted as split–split plot treatment arrangement with four replications. Main plots consisted of two irrigation regimes (complete irrigation and cut-off irrigation at silking stage for two weeks) and sub-plots were control (without N amendment) and application of  200 kg N ha-1in the form of  urea fertilizer,  poultry manure, cattle manure, and cattle manure + urea fertilizer (1:1). Results indicated thatcut-off irrigation had a significant effect on soil moisture, leaf relative water content, leaf weight /stem weight and fresh forage yield, while soil moisture, leaf relative water content, plant height, leaf area index, fresh leaf weight, fresh stem weight, fresh ear weight, leaf weight /stem weight and fresh forage yield were significantly affected by N amendments.Irrigation and N amendment had significant interaction effects for leaf area index and fresh forage yield. The highest fresh forage yield, equal to 60 Mg ha-1, was recorded for normal irrigation and treated soil with solitary poultry manure, without significant differences with urea fertilizer + cattle manure. In general, solitary application of poultry manure or integration of urea fertilizer with cattle manure achieved the highest yield under normal irrigation and drought stress conditions in comparison to solitary application of urea fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Forage yield
  • Animal manure
  • Integrated fertilizer