فعالیت آنتی‌اکسیدانی، قابلیت مهارکنندگی آنزیم لیپاز و خاصیت ضدمیکروبی عصاره کلیر (Capparis decidua)، پنیرباد (Withania somnifera)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفادشت، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفادشت، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و قابلیت مهارکنندگی آنزیم لیپاز و خاصیت ضدمیکروبی عصاره کلیر و پنیرباد می‌باشد. بدین منظور ابتدا ترکیبات فنلی کل عصاره گیاه پنیرباد و کلیر با روش فولین‌سیوکالتو و سپس فعالیت آنتی‌اکسیدانی از طریق آزمون مهار رادیکال آزاد ABTS بررسی شد. خاصیت مهارکنندگی آنزیم لیپاز درعصاره‌ها موردبررسی قرار گرفت. هم‌چنین خاصیت ضدمیکروبی عصاره‌ها نیز روی سویه‌های کاندیدا آلبیکنس، سودوموناس آئروژینوزا، استرپتوکوکوس موتانس به روش هاله عدم رشد موردارزیابی قرارگرفت. هم‌چنین تأثیر عصاره پنیرباد و کلیر بر روی هلیکوباکترپیلوری بررسی شد. نتایج آزمون محتوای فنلی کل و درصد مهار رادیکال آزاد عصاره‌ها، ارتباط مثبت و معنی‌داری را بین میزان ترکیبات فنلی و خاصیت آنتی‌اکسیدانی و غلظت عصاره نشان داد (P<0/05). بیش‌ترین میزان ترکیبات فنلی و خاصیت آنتی‌اکسیدانی در عصاره گیاه پنیرباد وجود دارد. در بررسی عصاره‌ها مشخص شد که بیش‌ترین تأثیر را عصاره کلیر (32/94 درصد) در مهارکنندگی آنزیم لیپاز داشت. بررسی میانگین قطر هاله عدم رشد عصاره‌ها در برابر باکتری سودوموناس آئروژینوزا، استرپتوکوکوس موتانس و مخمر کاندیدا آلبیکنس نشان داد که عصاره پنیرباد در برابر باکتری سودوموناس آئروژینوزا بیش‌ترین قطر را داشت. عصاره کلیر در برابر مخمر کاندیدا آلبیکنس بیش‌ترین خاصیت ضدمیکروبی دارد و هم‌چنین عصاره کلیر بیش‌ترین هاله عدم رشد در برابر باکتری استرپتوکوکوس موتانس از خود نشان داده است. در بررسی تأثیر عصاره‌ها بر روی هلیکو باکترپیلوری مشخص شد که بیش‌ترین میزان مهارکنندگی هلیکوباکتر مربوط به عصاره کلیر (32/94 درصد) بود. با بررسی نتایج به‌دست‌آمده از خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی این گیاهان، می‌توان از عصاره این گیاهان به‌عنوان افزودنی‌های طبیعی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antioxidant, Lipase Inhibitory Activity, and Antimicrobial Properties of Capparis Decidua and Withania Somnifera Extracts

نویسندگان [English]

  • Samira Pourhamzeh 1
  • Maryam Moslehishad 2
  • Seyede Marzieh Hosseini 3
1 MSc Graduated, Department of Food Science and Technology, Islamic Azad University, Safadasht Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Food Science and Technology, Islamic Azad University, Safadasht Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Food Industry, Faculty of Agriculture, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aims to evaluate the antioxidant, lipase inhibitory activity, and antimicrobial properties of Capparis decidua and Withania somnifera extracts. For this purpose, the total phenolic compounds of the plant extracts were investigated by Folin-ciocalte method, and the antioxidant activity by ABTS free radical inhibition test and lipase inhibitory activity were determined. The antimicrobial properties of the extracts were also evaluated on Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, and Streptococcus mutans strains by well diffusion method. Also, the effect of Withania somnifera and Capparis decidua extracts on Helicobacter pylori was investigated. The results of the total phenolic content in the extracts showed a positive relationship between the phenolic compounds and the concentration of extract. The highest amount of phenolic compounds is present in the extract of Withania somnifera plant. The results of the investigation of the antioxidant property showed that there is a positive and significant relationship between the percentage of free radical inhibition and the concentration of the extracts, and Withania somnifera extract has the highest antioxidant property in the examination of the extracts. It was found that the extract of Capparis decidua (94.32%) was the most effective in inhibiting lipase enzymes. Examining the average diameter of zone of inhibition of the extracts against Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, and Streptococcus mutans showed that Withania somnifera extract had the largest diameter against Pseudomonas aeruginosa. Capparis decidua extract has the most antimicrobial properties against Candida albicans and also Capparis decidua extract has the highest non-growth halo against Streptococcus mutans bacteria. The minimum inhibitory concentration against Pseudomonas aeruginosa is related to Withania somnifera extract with concentration. The minimum concentration of Capparis decidua extract is against Streptococcus mutans and against Candida albicans, which has the highest antimicrobial properties compared to Withania somnifera in the minimum concentration. In the study of the effect of extracts on Helicobacter pylori, it was found that the highest Helicobacter inhibitory rate was related to Capparis decidua extract (94.32%).Therefore, the extracts of these plants can be used as natural additives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional properties
  • Natural additive
  • Medicinal plants