ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی گل های سنجد (Elaeagnus angustifolia) و اندام هوایی مفراح (Nepeta crispa) در استان همدان

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

چکیده

آنتی­اکسیدان­های موجود در رژیم غذایی به لحاظ محافظت بدن در مقابل استرس­های اکسیداتیو و حفظ سلامت حائز اهمیت هستند. در تحقیق حاضر دو گیاه بومی همدان سنجد و مفراح که دارای ارزش دارویی در طب سنتی هستند، مورد بررسی قرار گرفتند. از گل­های سنجد و اندام هوایی مفراح پس از خشک­شدن عصاره متانولی و هیدروالکلی (متانول + آب) تهیه گردید. سپس اندازه­گیری مقدار کل ترکیبات فنلی به روش فولین سیوکالتو (Folin-Ciocalteu)، میزان فلاونوئیدها به­روش کلریدآلومینیوم صورت گرفت و خواص آنتی­اکسیدانی به­روش مهار رادیکال آزاد DPPH سنجیده شد. نتایج نشان دادکه بیشترین محتوای فنل و فلاونوئید کل در هر دو گیاه مربوط به عصاره­های متانولی می­باشد. میزان مهار رادیکال­های آزاد DPPH توسط عصاره­ها با افزایش غلظت عصاره افزایش یافت. بیشترین فعالیت مهار رادیکال آزاد DPPH مربوط به عصاره متانولی مفراح به­میزان 137/0 و عصاره متانولی سنجد به­میزان 142/0 میلی­گرم بر میلی­لیتر است. نتایج این مطالعه نشان داد که فعالیت آنتی­اکسیدانی این گیاهان می­تواند با میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئیدهای تام رابطه­ی مستقیم داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Antioxidant Potential of Flowers of Russian olive (Elaeagnus Angustifolia) and Aerial Parts of Curled Catmint (Nepeta crispa) in Hamedan Province

نویسندگان [English]

  • azam badrehadad 1
  • khosro piri 2
چکیده [English]

Medicinal plants are valuable natural resources, so recently; attention has focused on phytochemicals as new sources of natural antioxidants. Nepeta crispa and Elaeagnus angustifolia, which were used as medicinal plants from Hamedan Province in traditional medicine screened for total phenols, flavonoids, and free radical scavenging activity. In this study, flowers and aerial parts of N. crispa and E. angustifolia were extracted using methanol and hydroalcoholic solvents after drying and then total phenolic compounds were measured using Folin-Ciocalteu. Flavonoid content was determined using aluminum chloride and antioxidant properties were measured using DPPH free radical scavenging The results showed that the total contents of phenols and flavonoids in the methanolic extracts were more than of both hydroalcoholic extracts. Inhibition of DPPH free radicals increased with increasing concentration of plant extracts. The most inhibition of free radical DPPH measured by methanol extracts of N. crispa in 0.137 mg/ml, and then in E. angustifolia in 0.142 mg/ml . Results from the study indicate that the antioxidant activities of these plants may be related with total phenols and flavonoids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total phenol
  • Flavonoid
  • DPPH
  • Elaeagnus angustifolia
  • Nepeta crispa
  • Antioxidant