بررسی سازگاری و مقایسه خواص کمی و کیفی ارقام جدید گیلاس در شرایط آب و هوایی مشگین‌شهر

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 محقق بخش تحقیقات نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی، تبریز

2 محقق بخش تحقیقات نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل، اردبیل

3 عضو هیأت علمی بخش تحقیقات باغبانی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

چکیده

به­منظور بررسی سازگاری ارقام جدید گیلاس، هفت رقم شامل: استلا (Stella)، سامبرست (Sunburst)، قرمزدورفی کلون­تری (Germesdorfi clon3)، سامیت (Summit)، سابیما (Subima)، سیاه­مشهد و سیلژدلامارکا (Sileg delamarka) به­صورت طرح بلوک (RCBD) با سه تکرار و چهار اصله درخت در هر بلوک کشت و از سال 1386 به­مدت سه سال ارزیابی شدند. ارزیابی­ها شامل صفات رویشی، زایشی و صفات کمی و کیفی میوه بودند. نتایج نشان داد زمان گلدهی، صفات کمی و کیفی ارقام متنوع بود و درصد تشکیل میوه در حالت گرده­افشانی دستی و آزاد با هم اختلاف معنی­دار داشتند. ارقام استلا و سامیت ضمن دیرگل و دیربرگ بودن دارای بیشترین اسپور روی شاخه­های دوساله بودند. استلا و سامبرست به­ترتیب 21 و 16 درصد خودسازگاری داشتند. کمترین و بیشترین وزن میوه به­ترتیب در رقم دلامارکا (5/5 گرم) و سامیت (3/10 گرم) مشاهده شد و ارقام سیاه­مشهد، قرمزدورفی کلون­تری، سامبرست و سابیما دارای رشد رویشی بیشتری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Adaptability and Comparison Quantitative and Qualitative Traits of New Sweet Cherry Cultivars Under Meshkinshahr Environmental Condition

نویسندگان [English]

  • hosein fathi 1
  • yousef jahani jolodar 2
  • naser bouzari 3
چکیده [English]

In order to evaluation new sweet cherry includes seven cultivars: Stella, Sunburst, Germesdorfi clon3, Summit and Sabima and Iranian national cultivar ”Siahmashad” and Silege delamarka as a early ripen cultivar cultured in RCBD design with 3 replication and 4 trees in each block.  Evaluations that was achieved for 3 years (from 2007) include: vegetative traits (annual growth, stem diameter, canopy extension, tree height, flowering and leafing date and  Number of spurs on 2 years old branches), bearing and some qualitative and quantitative traits.  Analysis of variance on vegetative traits achieved in three years and compared of means. Results showed that Flowering date, qualitative and quantitative traits of cultivars are various. Cultivars had significant differences between percent of fruit set at 2 open and artificial status of pollination. Stella and  Summit cultivars was late flowering, late leafing and showed abundant spurs on 2 years old branches. Stella and Sunburst have 21 and 16 percent self-feretility respectively. Silege delamarka and summit have lowest (5.5gr) and highest (10.3gr) fruit weight respectively. Siahmashhad, Sunburst, Germesdorfi3 and Sabima had the highest vegetative growth. These cultivars hadn’t any significant differences on stem diameter in 3 years that analyzed of variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sweet cherry
  • New cultivars
  • Evaluation of adaptability
  • Meshkinshah