کلیدواژه‌ها = تجزیه به مؤلفه‌های اصلی
ارزیابی واکنش عملکرد و ویژگی‌های کیفی علوفه دو ژنوتیپ کانولا (Brassica napus) به تیمارهای قطع آبیاری و تراکم بوته

دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 133-146

10.22084/ppt.2023.28320.2105

هنا عبوده؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ عطاءاله سیادت؛ سید امیر موسوی؛ خلیل عالمی سعید


ارزیابی ارتباط بین صفات فنولوژیک با عملکرد در بوته و کاربرد این صفات در گزینش و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های کینوا

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 33-43

10.22084/ppt.2023.24775.2054

رضا مرادی ریزوندی؛ سید سعید موسوی؛ محمدرضا عبداللهی؛ محمود باقری


تحلیل عاملی و گروه‌بندی ژنتیکی ژنوتیپ‌های گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) تحت تنش کم‌آبی آخر فصل و شرایط نرمال

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 47-61

10.22084/ppt.2019.4257.1257

سلیمان یارالهی؛ احمد اسماعیلی؛ سیدسجاد سهرابی؛ سیده زهرا حسینی؛ علیرضا زبرجدی