بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان نارینجین در میوه‌ی 14 رقم مرکبات در واکنش به تنش یخ‌زدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش فنی و مهندسی، موسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر

2 محقق بخش فنی و مهندسی، موسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر

3 استادیار بخش اصلاح بذر و نهال، موسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر

چکیده

در این پژوهش از میوه‌‌ی 14 نوع مرکبات آسیب دیده در اثر وقوع یخبندان و هم‌چنین 6 رقم شاهد (بدون یخ‌زدگی) موجود در کلکسیون ژرم‌پلاسم موسسه تحقیقات مرکبات کشور استفاده شد. پس از ارزیابی اولیه، بخش‌های مختلف میوه از جمله پوست (فلاودو و آلبدو)، گوشت (بخش­های خوراکی میوه) به­طور مجزا و پس از عمل استخراج، نمونه‌ها به فریزر 80- منتقل شدند. خصوصیات مورد ارزیابی شامل تعداد بذر، ضخامت پوست، TSS، TA، TSS/TA، فنل‌کل پوست و گوشت، فعالیت آنتی‌رادیکالی پوست و گوشت، میزان نارینجین پوست و گوشت بود. نتایج نشان داد که بین ضخامت پوست و میزان نارینجین رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت. میزان فنل پوست و گوشت میوه‌های سالم بالاتر از انواع سرما دیده بود. بین میزان فنل گوشت و پوست و فعالیت آنتی‌رادیکالی رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار وجود داشت. میزان نارینجین در هر دو بافت میوه‌های سرمادیده بیشتر از شاهد‌ها بود. چنانچه رقم انشو معیاری برای مقاومت به سرما باشد مشاهده ‌شد که میزان نارینجین در آن کمتر از سایر انواع مرکبات مواجه­شده با سرما بود. هم‌چنین مشخص شد که نارینجین یکی از عوامل اصلی تلخی میوه در شرایط سرمای زیر صفر است که قابلیت استخراج در صنایع تبدیلی از میوه‌های یخ‌زده را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Naringin Content and Antioxidant Activity in 14 Citrus Fruit kinds in Response to Freezing Stress

نویسندگان [English]

  • Javad Fattahi Moghadam 1
  • Masoomeh Kiaeshkevarian 2
  • Yahya Tajvar 3
1 Assistant professor, Department of Technical and Engineering, Iran Citrus Research Institute, Ramsar
2 Researcher, Department of Technical and Engineering, Iran Citrus Research Institute, Ramsar
3 Assistant professor, Department of Seed and Plant breeding, Iran Citrus Research Institute, Ramsar
چکیده [English]

In this study, fruits of 14 citrus varieties which damaged by freezing and 6 non damaged fruits which obtained from commercial trees were collected from germplasm collection of Citrus Research Institute. After initial evaluation, two main parts of fruit tissues were separated (peel and pulp) and after extraction procedures stored at -80 oC. Evaluating characteristics included number of seeds, peel thickness, TSS, TA, TSS/TA, total phenol, antiradical activity and amount of naringin. The results showed that the peel thickness had a positive and significant correlation with naringin content. Phenolic compounds of peel and pulp taken from non damaged fruits was higher than thus damaged fruits under freezing conditions. There were a significant correlation between peel and pulp Phenolics and antiradical activity. Naringin levels in both tissues were higher in frozen fruits than non damaged fruits. Unshiu which is known as a resistance variety to chilling injury had lower rate of naringin than other damaged fruits. Conclusion, naringin was a main compound in bitter fruits under freezing conditions, which is capable used in the processing industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antiradical capacity
  • Phenol
  • Naringin
  • Freezing