اثر کاربرد پس از برداشت اسید‌سالیسیلیک و پوتریسین بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه‌ توت‌فرنگی (Fragaria×ananassa) رقم سلوا

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی خوی، ارومیه

3 کارشناسی ارشد علوم باغبانی، جهاد دانشگاهی اردبیل، اردبیل

چکیده

اثر اسید­سالیسیلیک و پوتریسین هر یک در غلظت­های 0، 1 و 2 میلی­مولار بر عمر پس از برداشت و کیفیت میوه­های توت­فرنگی رقم (سلوا) پس از 14 روز نگهداری در سردخانه با دمای 5/0±۲ درجه سانتی­گراد و رطوبت نسبی ۸۵ تا ۹۵ درصد مورد مطالعه قرار گرفت. پوسیدگی میوه­ها، کیفیت ظاهری و بازار­پسندی، pH، میزان اسیدهای آلی کل، میزان مواد جامد محلول کل، میزان اسید­آسکوربیک، فعالیت آنتی­کسیدانی کل و فنول کل عصاره میوه پس از 14 روز مورد ارزیابی قرار گرفت. کاربرد اسیدسالیسیلیک و پوتریسین هم به­صورت ساده و هم در ترکیب با یکدیگر به­صورت اسید­سالیسیلیک در غلظت­های 1 و 2 میلی­مول در لیتر، پوتریسین در غلظت 1 میلی­مول در لیتر و نیز 1 میلی­مول در لیتر اسید­سالیسیلیک در ترکیب با 2 میلی­مول در لیتر پوتریسین به­طور معنی­داری باعث کاهش میزان پوسیدگی و حفظ کیفیت میوه­ها در پایان مدت نگهداری گردید. استفاده از اسید­سالیسیلیک و پوتریسین اثر معنی­داری بر صفات مورد اندازه‌گیری داشت و باعث حفظ pH و میزان مواد جامد محلول گردید. همچنین باعث حفظ اسیدیته کل، ویتامین ث و فعالیت آنتی­اکسیدانی کل گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Salicylic acid and Putresine Post-harvest Application on Some Quanitative and Qualitative Traits of Strawberry (Fragaria×ananassa), cv. Selva

نویسندگان [English]

  • mohamd reza asghari 1
  • farhad asghari 2
  • javad farokhi 3
چکیده [English]

Effect of Salicylic acid (SA) at (0, 1 and 2 mM) and Putrescine (P) at the same concentration were surveyed on self-life and fruit quality of Fragaria × ananassa 'Selva'. Fruits had stored at 2± 0.5°C and 85–95% RH for 14 days. Some traits such as fruit rot; overall quality and marketability, pH, titratable acidity (TA), total soluble solids (TSS), ascorbic acid content, total anti-oxidant activity and total phenolics were evaluated after storage. Both SA and P application, separately or connectively, decreased fruit rot and significantly maintained fruit quality after end of storage period. Application of SA in 1, 2 (mM), P in 1(mM), and also SA in 1(mM) + P in 2(mM) had the most effect on it. Usage of SA and P significantly affected fruit quality and maintained pH and TSS, TA, vitamin-C and total anti-oxidant activity too. These results show that SA and P influences on fruit quality have been marked. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shelf life
  • Anti-oxidant activity
  • Polyamines
  • Overall quality