نویسنده = عیسی ارجی
تعداد مقالات: 2
2. اثر مواد آلی و سوپرجاذب آب بر عملکرد و اجزای آن در سیب زمینی رقم مارفونا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 11-22

نریمان رشیدی؛ عیسی ارجی؛ محمد گردکانه؛ عبدالکریم کاشی