نویسنده = مهرانگیز چهرازی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر هیومی ‌پتاس و سولفات پتاسیم روی برخی صفات بیوشیمیایی و ماندگاری گل شب‌بو (Matthiola incana var. Annua)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 131-142

لیلا صالحی؛ مهرانگیز چهرازی؛ فریده صدیقی دهکردی؛ عبدالامیر معزی


2. تأثیر تنش شوری روی برخی از ویژگی‌های کمی و کیفی ژنوتیپ‌های "برگ موجی" و "برگ صاف" آلترنانترا (Alternanthera repens)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-11

داریوش پورقاسمی؛ مهرانگیز چهرازی؛ عبدالحسین رضایی نژاد


3. تأثیر تیمار کلشی‌سین بر القاء اتوتترا‌پلوئیدی و تغییر صفات مورفوفیزیولوژیک در گل پروانش (Catharanthus roseus) رقم alba

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-62

حمیدرضا حسینی؛ مهرانگیز چهرازی؛ داریوش نباتی احمدی؛ محمد محمودی سورستانی