موضوعات = فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
تعداد مقالات: 3
1. اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر رشد رویشی و جذب فسفر دو پایه نارنج و راف‌لمون تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-115

10.22084/ppt.2017.2238

زهرا حیدریان پور؛ محمد حسین شمشیری؛ مجید اسماعیلی زاده


3. اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در برخی از ژنوتیپ‌های انتخابی بادام پیوند شده روی پایه GF677

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-152

علی مومن پور؛ داود بخشی؛ علی ایمانی؛ حامد رضایی