کلیدواژه‌ها = فتوسنتز
تغییرات دما و تبادلات گازی برگ دانهال‌های پسته در پاسخ به کاربرد کائولین (Pistacia vera L.)

دوره 11، شماره 2، آذر 1398، صفحه 145-155

10.22084/ppt.2018.10636.1600

مینا نورزاده نامقی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور؛ محمد فارسی؛ علی مومن