دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثرات اسید جیبرلیک بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه انگور بی‌دانه سلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22084/ppt.2022.20206.1957

محمدرضا زکایی خسروشاهی


اثر بیوچار برگ نخل و تنش رطوبتی روی برخی ویژگی‌های رشد و غلظت عناصر کم‌مصرف ریحان مقدس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22084/ppt.2022.15190.1834

صدیقه صفرزاده شیرازی؛ پویا استوار؛ زهرا زیبایی؛ مریم براتی


تاثیر پیوند و تنش دمایی بر شاخص‌های رشدی و فیزیولوژیکی خیار پیوندی بر کدو حلوایی و مسمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22084/ppt.2022.17084.1866

صابر محمدنیا؛ مریم حقیقی؛ علی فرهادی


بررسی روش‌های ضدعفونی سطحی ریزنمونه‌ ریزوم به منظور کنترل آلوگی‌های قارچی و باکتریایی در باززایی گیاه آلسترومریا رقم "بالانس" در شرایط درون شیشه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22084/ppt.2022.17394.1879

مریم بیگی هرچگانی؛ حسین نظریان؛ محمد علی ابراهیمی؛ محمود اطرشی؛ ابراهیم لطیفی خواه


ارزیابی سازگاری ارقام پسته در شرایط آب و هوایی لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22084/ppt.2022.18263.1905

اسفندیار حسنی مقدم؛ رضا کرمیان؛ مهدی شعبان؛ افشین محمدیان


مقاله کوتاه پژوهشی

بهینهسازی شرایط کشت درون شیشه‌ای سوخ نرگس (Narcissus tazetta L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22084/ppt.2022.20781.1972

سیده مهدیه خرازی؛ احمد شریفی؛ آزاده خادم


مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر کود زیستی بیوپتاس و سولفات آهن برخصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد شنبلیله تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22084/ppt.2022.21366.1983

محمد حسین امینی فرد؛ حمیرا قادری زه؛ حسن بیات؛ علیرضا صمدزاده


مقاله کوتاه پژوهشی

بهینه‌سازی شرایط تولید کالوس و باززایی شاخساره در دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22084/ppt.2022.21106.1975

سحر داشچی؛ کیانوش چقامیرزا؛ حسن رهنما؛ کتایون زمانی


مقاله پژوهشی

تاثیر پوشش خوراکی کاراگینان با اسانس زنیان بر کیفیت انباری میوه توت‌فرنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22084/ppt.2022.25812.2070

سوما عبدی؛ داود بخشی؛ علیرضا مهرگان نیکو؛ اسماعیل فلاحی


اثر پلیمر سوپرجاذب و سولفات پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط کم‌آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22084/ppt.2022.22463.2013

معصومه عربی؛ سهیل پارسا؛ مجید جامی الاحمدی؛ سهراب محمودی


بررسی اثر شوری و اسید سالیسیلیک بر برخی پاسخ های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعنا فلفلی (Mentha piperita L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22084/ppt.2022.24595.2049

مجید عزیزی؛ حسین آروئی؛ گیتی حسن پورفرد؛ عطیه ساعدی


اثر محلول‌پاشی اوره بر پروتئین دانه و انتقال مجدد نیتروژن در اکوتیپ‌های گندم سرداری در دو شرایط دیم و آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22084/ppt.2022.16079.1832

برزان رجبی؛ عادل سی و سه مرده؛ رحمان رجبی؛ علی جلیلیان