نویسنده = عبداله احتشام نیا
ارزیابی فنوتیپی برخی ارقام گل داوودی ( Chrysanthemum morifolium Ramat.)

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 21-30

10.22084/ppt.2021.10694.1604

فردوس دارابی؛ عبداله احتشام نیا؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ زینب روئین


تأثیر زمان تهیه ریزنمونه و شرایط محیط‌کشت بر استقرار ریزنمونه دو رقم گردو؛ جمال و چندلر

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 137-152

10.22084/ppt.2020.4279.1258

عبداله احتشام نیا؛ منصور غلامی؛ محمود اثنی عشـری


بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در برخی میوه¬ها با کاربرد اسانس¬های گیاهی آویشن باغی، مورد و مرزه خوزستانی

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 33-42

عبـداله احتشـــام¬نیا؛ عبدالحسین رضایی¬نژاد؛ سیدجواد موسوی¬زاده؛ مجید علیخانی کوپایی