کلیدواژه‌ها = آنتوسیانین
تعداد مقالات: 8
1. بررسی اثر خشک و تر انبارمانی گل بریدنی سوسن دورگه (Longiflorum × Asiatic hybrids) رقم "سبدازل" در شرایط اتمسفر تعدیل یافته مجهول

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 115-129

نجمه فرهودی؛ محمدرضا صالحی سلمی؛ فتانه یاری؛ احسان شهبازی


2. تأثیر تنش شوری روی برخی از ویژگی‌های کمی و کیفی ژنوتیپ‌های "برگ موجی" و "برگ صاف" آلترنانترا (Alternanthera repens)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-11

داریوش پورقاسمی؛ مهرانگیز چهرازی؛ عبدالحسین رضایی نژاد


3. اثر ‌اسید هیومیک روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی انار رقم اردستانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-81

سهراب داورپناه؛ علی تهرانی فر؛ غلامحسین داوری نژاد؛ خاویر آبادیا؛ رضا خراسانی


4. بررسی تنوع ژنتیکی در بیست رقم زردآلوی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی برگ

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-52

رضا کامرانی؛ گاگیک سنتروسیان؛ ناصر بوذری


5. اثر کاربرد برگی سولفات پتاسیم بر برخی صفات کمی و کیفی میوه انگور (Vitis vinifera L.) رقم رشه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 179-190

الناز زارعی؛ تیمور جوادی؛ ناصر قادری؛ مسعود داوری


6. بهبود کیفیت آب میوه پرتقال والنسیا با استفاده از پوتریسین و متیل جاسمونات

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-33

سهیلا محمدرضاخانی؛ زهرا پاک‌کیش