دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-155 

مقاله کوتاه پژوهشی

ارزیابی سازگاری ارقام پسته در شرایط آب و هوایی لرستان

صفحه 51-58

10.22084/ppt.2022.18263.1905

اسفندیار حسنی مقدم؛ رضا کرمیان؛ مهدی شعبان؛ علی محمدیان


مقاله کوتاه پژوهشی

بهینه‌سازی شرایط تولید کالوس و باززایی شاخساره در دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius)

صفحه 123-132

10.22084/ppt.2022.21106.1975

سحر داشچی؛ کیانوش چقامیرزا؛ حسن رهنما؛ کتایون زمانی